Sửa chữa máy công trình – mã lỗi Komatsu-8

Tổng hợp những lỗi trên màn hình máy xúc Komatsu PC200-8 cho các bác chủ máy và anh em lái máy thích nghiên cứu tìm tòi trong lĩnh vực sửa chữa máy công trình đời cao.

Mã lỗi trên màn hình máy xúc komatsu pc200-8

989L00 Engine Controller Lock Caution 1  – Cảnh báo khóa bộ điều khiển động cơ

989M00 Engine Controller Lock Caution 2  – Cảnh báo khóa bộ điều khiển động cơ

989N00 Engine Controller Lock Caution 3  – Cảnh báo khóa bộ điều khiển động cơ

AA10NX Air Cleaner Clogging – báo tắc lọc không khí

AB00KE Charge Voltage Low – điện áp sạc bình ắc quy thấp

B@BAZG Eng Oil Press. Low – áp suất dầu nhớt động cơ thấp

B@BAZK Eng Oil Level Low – báo mức dầu nhớt động cơ thấp

B@BCNS Eng Water Overheat – báo mước làm mát động cơ quá nóng

B@BCZK Eng Water Level Low – báo mực nước làm mát động cơ thấp

B@HANS Hydr Oil Overheat – báo nhiệt độ dầu thủy lực quá nóng

E10 CA111 EMC Critical Internal Failure – báo lỗi nghiêm trọng bên trong EMC

Mã lỗi trên màn hình máy xúc komatsu pc200-8

E10 CA115 Eng Ne and Bkup Speed Sens Error – báo lỗi cảm biến tốc độ trục cam và trục khửu

E11 CA122 Chg Air Press Sensor High Error – báo lỗi cảm biến áp suất khí nạp cao

E11 CA123 Chg Air Press Sensor Low Error – báo lỗi cảm biến áp suất khí nạp thấp

E14 CA131 Throttle Sensor High Error – lỗi cảm biến điều chỉnh ga cao

E14 CA132 Throttle Sensor Low Error – lỗi cảm biến điều chỉnh ga thấp

E15 CA144 Coolant Temp Sens High Error – báo lỗi nhiệt độ nước làm mát động cơ cao

E15 CA145 Coolant Temp Sens Low Error – báo lỗi nhiệt độ nước làm mát động cơ thấp

E15 CA153 Chg Air Temp Sensor High Error – báo lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp cao

E15 CA154 Chg Air Temp Sensor Low Error – báo lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp thấp

E11 CA155 Chg Air Temp High Speed Derate – nhiệt độ khí nạp vào giảm tốc cao

E15 CA187 Sens Supply 2 Volt Low Error – điện áp cung cấp cho cảm biến 2 thấp

E11 CA221 Ambient Press Sens High Error – cảm biến áp suất môi trường xung quanh lỗi cao

Mã lỗi trên màn hình máy xúc komatsu pc200-8

E11 CA222 Ambient Press Sens Low Error – cảm biến áp suất môi trường xung quanh lỗi thấp

E15 CA227 Sens Supply 2 Volt High Error – lỗi điện áp cao cung cấp cho cảm biến

CA234 Eng Overspeed – lỗi động cơ tốc độ quá cao

E15 CA238 Ne Speed Sens Supply Volt Error – lỗi điện áp cung cấp cho cảm biến tốc độ NE

E10 CA271 IMV/PCV1 Short Error – Lỗi ngắn mạch cục điện PCV1

E10 CA272 IMV/PCV1 Open Error – Lỗi mở mạch cục điện PCV1

E11 CA322 Inj #1 Open/Short Error – báo lỗi liên quan đến kim phun số 1

E11 CA323 Inj #5 Open/Short Error – báo lỗi liên quan đến kim phun số 5

E11 CA324 Inj #3 Open/Short Error – báo lỗi liên quan đến kim phun số 3

E11 CA325 Inj #6 Open/Short Error – báo lỗi liên quan đến kim phun số 6

E11 CA331 Inj #2 Open/Short Error – báo lỗi liên quan đến kim phun số 2

E11 CA332 Inj #4 Open/Short Error – báo lỗi liên quan đến kim phun số 4

Mã lỗi trên màn hình máy xúc komatsu pc200-8

E10 CA342 Calibration Code Incompatibility – Mã hiệu chuẩn không tương thích

E10 CA351 Injectors Drive Circuit Error – lỗi dòng điều khiển kim phun

E15 CA352 Sens Supply 1 Volt Low Error – lỗi điện áp cung cấp cho cảm biến 1 thấp

E15 CA386 Sens Supply 1 Volt High Error – lỗi điện áp cung cấp cho cảm biến 1 cao

E15 CA428 Water in Fuel Sensor High Error – lỗi cao cảm biến tách lọc nước dầu diesel

E15 CA429 Water in Fuel Sensor Low Error – lỗi thấp cảm biến tách lọc nước dầu diesel

E15 CA435 Eng Oil Press Sw Error – lỗi công tắc áp lực nhớt động cơ

E10 CA441 Battery Voltage Low Error – lôi thấp điện áp bình ắc quy

E10 CA442 Battery Voltage High Error – lôi cao điện áp bình ắc quy

E11 CA449 Rail Press Very High Error – lỗi áp suất dầu diesel rất cao

E11 CA451 Rail Press Sensor High Error – lỗi áp suất dầu diesel cao

E11 CA452 Rail Press Sensor Low Error – lỗi áp suất dầu diesel thấp

E11 CA488 Chg Air Temp High Torque Derate

Mã lỗi trên màn hình máy xúc komatsu pc200-8

E15 CA553 Rail Press High Error – lỗi áp suất dầu diesel cao

E15 CA559 Rail Press Low Error – lỗi áp suất dầu diesel thấp

E15 CA689 Eng Ne Speed Sensor Error – lỗi cảm biến tốc độ động cơ NE

E15 CA731 Eng Bkup Speed Sens Phase Error – Lỗi pha cảm biến tốc độ động cơ Bkup

E10 CA757 All Continuous Data Lost Error – lỗi mất dữ liệu liên tục

E15 CA778 Eng Bkup Speed Sensor Error – – Lỗi cảm biến tốc độ động cơ Bkup

E0E CA1633 KOMNET Datalink Timeout Error – Lỗi hết thời gian kết nối dữ liệu KOMNET

E14 CA2185 Throt Sens Sup Volt High Error – lỗi cao điện áp cung cấp cho cảm biến xoay ga

E14 CA2186 Throt Sens Sup Volt Low Error – lỗi thấp điện áp cung cấp cho cảm biến xoay ga

E11 CA2249 Rail Press Very Low Error – lỗi áp suất dầu diesel rất thấp

E11 CA2311 IMV Solenoid Error – lỗi cục điện từ IMV

E15 CA2555 Grid Htr Relay Volt High Error – Lỗi cao điện áp rơle sấy

Mã lỗi trên màn hình máy xúc komatsu pc200-8

E15 CA2556 Grid Htr Relay Volt Low Error – Lỗi thấp điện áp rơle sấy

E01 D19JKZ Personal Code Relay Abnormality – Chuyển tiếp mã cá nhân bất thường

D862KA GPS Antenna Discon – mất kết nối Ăng-ten GPS

E0E DA22KK Pump Solenoid Power Low Error – lỗi nguồn solenoid của bơm

DA25KP 5V Sensor 1 Power Abnormality – nguồn cảm biến 5V 1 bất thường

DA29KQ Model Selection Abnormality – lựa chọn Model bất thường

E0E DA2RMC CAN Discon (Pump Con Detected) – lỗi mất kết nối liên kết CAN

DAF8KB Short circuit in camera power supply – ngắn mach nguồn cung cấp trong camera

DAFGMC GPS Module Error – Lỗi mô-đun GPS

E0E DAFRMC CAN Discon (Monitor Detected) – mất kết nối mạng CAN

DGH2KB Hydr Oil Sensor Short – Ngắn mạch cảm biến dầu thủy lực

DHPAMA F Pump Press Sensor Abnormality – cảm biến áp suất bơm trước bất thường

DHPBMA R Pump Press Sensor Abnormality – cảm biến áp suất bơm sau bất thường

Mã lỗi trên màn hình máy xúc komatsu pc200-8

DHS3MA Arm Curl PPC Press Sensor Abnormality – cảm biến áp suất ga tự động vào ARM bất thường

DHS4MA Bucket Curl PPC Press Sensor Abnormality – cảm biến áp suất ga tự động vào gầu bất thường

DHS8MA Boom Raise PPC Press Sensor – cảm biến áp suất ga tự động nâng cầnbất thường

DHSAMA Swing RH PPC Press Sensor Abnormality – cảm biến áp suất ga tự động quay toa phải bất thường

DHSBMA Swing LH PPC Press Sensor Abnormality – cảm biến áp suất ga tự động quay toa trai bất thường

DHSDMA Bucket Dump PPC Press Sensor – cảm biến áp suất ga tự động ra gầu bất thường

DHX1MA Overload Sensor Abnormality – Cảm biến quá tải Bất thường

DW43KA Travel Speed Sol Discon – lỗi hở mạch cục điện di chuyển thỏ rùa

DW43KB Travel Speed Sol Short – lỗi ngắn mạch cục điện di chuyển thỏ rùa

E03 DW45KA Swing Brake Sol Discon – lỗi hở mạch cục điện quay toa

E03 DW45KB Swing Brake Sol Short – lỗi ngắn mạch cục điện quay toa

DW91KA Travel Junction Sol Discon – lỗi hở mạch cục điện di chuyển thẳng

Mã lỗi trên màn hình máy xúc komatsu pc200-8

DW91KB Travel Junction Sol Short – lỗi ngắn mạch cục điện di chuyển thẳng

DWA2KA Service Sol Discon – lỗi hở mạch cục điện cài đặt thêm

DWA2KB Service Sol Short – lỗi ngắn mạch cục điện cài đặt thêm

DWK0KA 2-stage Relief Sol Discon – lỗi hở mạch cục điện tăng áp suất

DWK0KB 2-stage Relief Sol Short – lỗi ngắn mạch cục điện tăng áp suất

E02 DXA8KA PC-EPC (F) Sol Discon – lỗi hở mạch cục điện bơm trong

E02 DXA8KB PC-EPC (F) Sol Short – lỗi ngắn mạch cục điện bơm trong

E02 DXA9KA PC-EPC (R) Sol Discon – lỗi hở mạch cục điện bơm ngoài

E02 DXA9KB PC-EPC (R) Sol Short – lỗi ngắn mạch cục điện bơm ngoài

DXE0KA LS-EPC Sol Discon – lỗi hở mạch cục điện LS

DXE0KB LS-EPC Sol Short – lỗi ngắn mạch cục điện LS

DXE4KA Service Current EPC Discon – lỗi hở mạch cục điện dịch vụ

DXE4KB Service Current EPC Short – lỗi ngắn mạch cục điện dịch vụ

Mã lỗi trên màn hình máy xúc komatsu pc200-8

DXE5KA Merge-divider Main Sol Discon – lỗi hở mạch cục điện tách hòa bơm chính

DXE5KB Merge-divider Main Sol Short – lỗi ngắn mạch cục điện tách hòa bơm chính

DXE6KA Merge-divider LS Sol Discon – lỗi hở mạch cục điện tách hòa LS

DXE6KB Merge-divider LS Sol Short – lỗi ngắn mạch cục điện tách hòa LS

DY20KA Wiper Working Abnormality – Gạt nước làm việc bất thường

DY20MA Wiper Parking Abnormality – Gạt nước đứng bất thường

DY2CKA Washer Drive Discon – hở mạch lái rửa kính

DY2CKB Washer Drive Short – ngắn mạch lái rửa kính

DY2DKB Wiper Drive (For) Short

DY2EKB Wiper Drive (Rev) Short

Chúng tôi chuyên sửa chữa hệ thống Điện và Thủy lực máy xúc, xúc lật, lu và ủi lưu động tại nơi máy gặp sự cố khắp mọi miền Đất Nước. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ( Hotline : 0931987888 – Mr.Tuyên) để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. xin trân thành cảm ơn quý khách hàng!

Sửa chữa Hộp điều khiển và màn hình máy xúc tại nhà ( Hotline : 0931987888 – Mr.tuyên )

Rất mong được sự ủng hộ của quý khách hàng trong cả nước !

Leave a Reply