Mã lỗi trên màn hình máy xúc Kobelco sk200-10

Màn hình máy xúc Kobelco sk200-10

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Kobelco sk200-10

A015 : Engine adjustment (A adjustment) is not adjusted yet or is failed. – Điều chỉnh động cơ ở chế độ A bị lỗi

A025 : Pump proportional valve adjustment (B adjustment) is not adjusted yet or is failed – Điều chỉnh van tuyến tính của bơm thủy lực ở chế độ B chưa được điều chỉnh hoặc bị lỗi

A035 : Unload valve adjustment (C adjustment) is not adjusted yet or is failed – Điều chỉnh van xả ở chế độ C chưa được điều chỉnh hoặc bị lỗi

A215 : Written data of ROM adjustment data is incorrect – điều chỉnh dữ liệu ghi trên bộ nhớ ROM không chính xác

A225 : Writing of ROM adjustment data is incorrect – Ghi dữ liệu điều chỉnh ROM không chính xác

A235 : Written data of ROM hour meter data is incorrect – Ghi dữ liệu đồng hồ đo giờ của ROM không chính xác

A245 Writing of ROM hour meter data is incorrect – Ghi dữ liệu đồng hồ đo giờ của ROM không chính xác

A255 Writing of proportional valve adjustment data is incorrect – quá trình ghi dữ liệu van tuyến tính không chính xác

B012 Incorrect output of boom up pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất nâng cần lỗi

B013 Disconnection of boom up pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất nâng cần

B014 Power short circuit of boom up pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất nâng cần

B022 Incorrect output of boom down pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất hạ cần lỗi

B023 Disconnection of boom down pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất hạ cần

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Kobelco sk200-10

B024 Power short circuit of boom down pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất hạ cần

B032 Incorrect output of arm-out pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất ra ARM lỗi

B033 Disconnection of arm-out pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất ra ARM

B034 Power short circuit of arm-out pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất ra ARM

B042 Incorrect output of arm-in pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất vào ARM lỗi

B043 Disconnection of arm-in pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất vào ARM

B044 Power short circuit of arm-in pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất vào ARM

B052 Incorrect output of bucket digging pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất vào gầu lỗi

B053 Disconnection of bucket digging pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất vào gầu

B054 Power short circuit of bucket digging pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất vào gầu

B062 Incorrect output of bucket dump pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất ra gầu lỗi

B063 Disconnection of bucket dump pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất ra gầu

B064 Power short circuit of bucket dump pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất ra gầu

B072 Incorrect output of swing right pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất quay toa phải lỗi

B073 Disconnection of swing right pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất quay toa phải

B074 Power short circuit of swing right pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất quay toa phải

B082 Incorrect output of swing left pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất quay toa trái lỗi

B083 Disconnection of swing left pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất quay toa trái

B084 Power short circuit of swing left pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất quay toa trái

B092 Incorrect output of travel right pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất di chuyển phải lỗi

B093 Disconnection of travel right pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất di chuyển phải

B094 Power short circuit of travel right pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất di chuyển phải

B102 Incorrect output of travel left pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất di chuyển trái lỗi

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Kobelco sk200-10

B103 Disconnection of travel left pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất di chuyển trái

B104 Power short circuit of travel left pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất di chuyển trái

B113 Disconnection of option selector position detect pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất phụ trợ

B114 Power short circuit of option selector position detect pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất phụ trợ

B162 Incorrect output of P1 side option pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất tùy chọn P1 lỗi

B163 Disconnection of P1 side option pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất tùy chọn P1

B164 Power short circuit of P1 side option pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất tùy chọn P1

B172 Incorrect output of P2 side option pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất tùy chọn P2 lỗi

B173 Disconnection of P2 side option pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất tùy chọn P2

B174 Power short circuit of P2 side option pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất tùy chọn P2

C012 Incorrect output of P1 pump pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất bơm P1 lỗi

C013 Disconnection of P1 pump pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất bơm P1

C014 Power short circuit of P1 pump pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất bơm P1

C022 Incorrect output of P2 pump pressure sensor – đầu ra của cảm biến áp suất bơm P2 lỗi

C023 Disconnection of P2 pump pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất bơm P2

C024 Power short circuit of P2 pump pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất bơm P2

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Kobelco sk200-10

C033 Disconnection of boom head pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất boom head

C034 Power short circuit of boom head pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất boom head

C043 Disconnection of boom rod pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp suất boom rod

C044 Power short circuit of boom rod pressure sensor – ngắn mạch nguồn cảm biến áp suất boom rod

D012 Failure of output transistor ON of P1 unload proportional valve – lỗi ngõ ra mở của transistor của van tuyến tính unload P1

D013 Disconnection of P1 unload proportional valve – mất kết nối van tuyến tính unload P1

D022 Failure of output transistor ON of P2 unload proportional valve – lỗi ngõ ra mở của transistor của van tuyến tính unload P2

D023 Disconnection of P2 unload proportional valve – mất kết nối van tuyến tính unload P2

D032 Failure of output transistor ON of travel straight proportional valve – lỗi ngõ ra mở của transistor của van tuyến tính di chuyển thẳng

D033 Disconnection of travel straight proportional valve – mất kết nối van tuyến tính di chuyển thẳng

D062 Failure of output transistor ON of arm-in spool 2 proportional valve – lỗi ngõ ra mở của transistor của van tuyến tính vào ARM 2

D063 Disconnection of arm-in spool 2 proportional valve – mất kết nối van tuyến tính vào ARM

D172 Failure of output transistor ON of boom 2 proportional valve – lỗi ngõ ra mở của transistor của van tuyến tính nâng cần 2

D173 Disconnection of boom 2 proportional valve – mất kết nối van tuyến tính nâng cần 2

D182 Failure of output transistor ON of boom 3 proportional valve – lỗi ngõ ra mở của transistor của van tuyến tính nâng cần 3

D183 Disconnection of boom 3 proportional valve – mất kết nối van tuyến tính nâng cần 3

E012 Failure of output transistor ON of P1 pump proportional valve – lỗi ngõ ra mở của transistor của van tuyến tính bơm p1

E013 Disconnection of P1pump proportional valve – mất kết nối van tuyến tính bơm P1

E022 Failure of output transistor ON of P2 pump proportional valve – lỗi ngõ ra mở của transistor của van tuyến tính bơm p2

E023 Disconnection of P2 pump proportional valve – mất kết nối van tuyến tính bơm p2

E032 Failure of output transistor ON of option relief 1 proportional valve – lỗi ngõ ra mở của transistor của van tuyến tính cài đặt chính 1

E033 Disconnection of option relief 1 proportional valve – mất kết nối van tuyến tính cài đặt chính 1

E042 Failure of output transistor ON of option relief 2 proportional valve – lỗi ngõ ra mở của transistor của van tuyến tính cài đặt chính 2

E043 Disconnection of option relief 2 proportional valve – mất kết nối van tuyến tính cài đặt chính 2

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Kobelco sk200-10

F011 Failure of output transistor OFF and GND short circuit of power boost SOL valve – Hỏng bóng bán dẫn đầu ra đóng và ngắn mạch GND của van SOL tăng áp suất

F013 Failure of output transistor ON and disconnection of power boost SOL valve – lỗi bóng bán dẫn đầu ra mở không thành công và ngắt kết nối van SOL tăng áp suất

F021 Failure of output transistor OFF and GND short circuit of swing parking SOL valve – Hỏng bóng bán dẫn đầu ra đóng và ngắn mạch GND của van SOL quay toa

F023 Failure of output transistor ON and disconnection of swing parking SOL valve – lỗi bóng bán dẫn đầu ra mở không thành công và ngắt kết nối van SOL quay toa

F031 Failure of output transistor OFF and GND short circuit of travel 1-2 speed SOL valve – Hỏng bóng bán dẫn đầu ra đóng và ngắn mạch GND của van SOL di chuyển thỏ rùa

F033 Failure of output transistor ON and disconnection of travel 1-2 speed SOL valve – lỗi bóng bán dẫn đầu ra mở không thành công và ngắt kết nối van SOL di chuyển thỏ rùa

F041 Failure of output transistor OFF and GND short circuit of option selector SOL valve – Hỏng bóng bán dẫn đầu ra đóng và ngắn mạch GND của van SOL lựa chọn cài đặt

F043 Failure of output transistor ON and disconnection of option selector SOL valve – lỗi bóng bán dẫn đầu ra mở không thành công và ngắt kết nối van SOL lựa chọn cài đặt

F071 Failure of output transistor OFF and GND short circuit of boom M/I cut SOL valve – Hỏng bóng bán dẫn đầu ra đóng và ngắn mạch GND của van SOL cắt nâng M/I

F073 Failure of output transistor ON and disconnection of boom M/I cut SOL valve – lỗi bóng bán dẫn đầu ra mở không thành công và ngắt kết nối van SOL cắt nâng M/I

G032 Overrun of Mechatro-controller direct input speed sensor

G033 Disconnection of Mechatro controller direct input speed sensor

G042 Overrun of received data from Mechatro-controller direct input speed sensor and engine controller

G043 Disconnection of received data from Mechatro-controller direct input speed sensor and engine controller

H013 Disconnection of acceleration potentiometer – Ngắt kết nối chiết áp gia tốc

H014 Power short circuit of acceleration potentiometer – ngắn mạch nguồn của chiết áp gia tốc

H023 Disconnection of boom angle potentiometer – Ngắt kết nối chiết áp góc nâng cần

H024 Power short circuit of boom angle potentiometer – ngắn mạch nguồn của chiết áp góc nâng cần

H033 Disconnection of arm angle potentiometer – Ngắt kết nối chiết áp góc ARM

H034 Power short circuit of arm angle potentiometer – ngắn mạch nguồn của chiết áp góc ARM

H091 GND short circuit of fuel sensor – ngắn mạch GND của cảm biến nhiên liệu

H093 Disconnection of fuel sensor Ngắt kết nối cảm biến nhiên liệu

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Kobelco sk200-10

H111 GND short circuit of temperature sensor for hydraulic oil clogging

H113 Disconnection of temperature sensor for hydraulic oil clogging

H123 Disconnection of swing speed sensor

H124 Power short circuit of swing speed sensor

I111 Reception error of CAN1 communication (passive error)

I113 Reception error of CAN1 communication (time-out)

I121 Transmission error of CAN1 communication (busoff)

I211 Reception error of CAN2 communication (busoff)

I213 Reception error of CAN2 communication (time-out)

I221 Transmission error of CAN2 communication (busoff)

K014 Adhesion of battery relay contact

R014 Failure of arc prevention relay of wiper motor

R024 Failure of normal rotation relay of wiper motor

R034 Failure of reverse rotation relay of wiper motor

R044 Failure of washer motor relay

R054 Failure of bucket limitation relay

R134 Failure of swing flasher right relay

R144 Failure of swing flasher left relay

R154 Failure of travel alarm relay

R164 Failure of auto idle stop relay 2

R174 Failure of engine emergency stop relay

R184 Failure of lever lock relay

R214 Failure of safety relay

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Kobelco sk200-10

P0335 Engine speed main and sub sensor circuit malfunctio

P0606 CPU malfunction (Hard detection)

P0629 Supply pump SCV malfunction

P0200 ECU charge circuit high input

P0611 ECU charge circuit low input

P2120 Accelerator sensor 1 and 2 malfunction

P0217 Engine overheat

P0335 Engine speed main and sub sensor circuit malfunctio

P0540 Preheat circuit malfunction

P0234 Turbocharger over boost

P0088 Excessive common rail pressure

P0088 Excessive common rail pressure, supply pump exce forced feed

P0108 Boost pressure sensor circuit high input

P0117 Coolant temperature sensor circuit low input

P0118 Coolant temperature sensor circuit high input

P0191 Common rail pressure sensor malfunction

P0192 Common rail pressure sensor circuit low input

P0193 Common rail pressure sensor circuit high input

P0201 Injector circuit malfunction -cylinder 1

P0202 Injector circuit malfunction -cylinder 2

P0203 Injector circuit malfunction -cylinder 3

P0204 Injector circuit malfunction -cylinder 4

P0237 Boost pressure sensor circuit low input

P0605 Flash ROM error

P0607 Monitoring IC malfunction in CPU

P0628 Supply pump SCV malfunction

P1211 Injector common 1 ground short

P1212 Injector common 1 power source line short

P1212 Injector common 1 open circuit

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Kobelco sk200-10

P1214 Injector common 2 ground short

P1215 Injector common 2 power source line short

P1215 Injector common 2 open circuit

P1601 Injector correction data conformity error

P2228 Atmospheric pressure sensor circuit low input

P2229 Atmospheric pressure sensor circuit high input

P2635 Supply pump SCV sticking

P2635 Supply pump malfunction

P0182 Fuel temperature sensor circuit low input

P0183 Fuel temperature sensor circuit high input

P0340 Engine speed sub sensor circuit malfunction

P0336 Abnormal engine main rotation sensor pulse cou

P0341 Abnormal engine auxiliary rotation sensor pulse

P0686 Main relay malfunction

P2122 Accelerator sensor circuit 1 low voltage

P2123 Accelerator sensor circuit 1 high voltage

P2127 Accelerator sensor circuit 2 low voltage

P2128 Accelerator sensor circuit 2 high voltage

P1133 Emergency accelerator sensor malfunction high

P0219 Engine overrun

P0263 Cylinder 1 contribution/balance fault

P0266 Cylinder 2 contribution/balance fault

P0269 Cylinder 3 contribution/balance fault

P0272 Cylinder 4 contribution/balance fault

P0617 Starter signal malfunction

P2635 Supply pump abnormal pressure record

U1001 Interruption of CAN communication (machine)

U110A Engine ECU CAN communication

Chúng tôi chuyên sửa chữa hệ thống Điện và Thủy lực máy xúc, xúc lật, lu và ủi lưu động tại nơi máy gặp sự cố khắp mọi miền Đất Nước. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ( Hotline : 0931987888 – Mr.Tuyên) để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. xin trân thành cảm ơn quý khách hàng!

Sửa chữa Hộp điều khiển và màn hình máy xúc tại nhà ( Hotline : 0931987888 – Mr.tuyên )