Mã lỗi trên màn hình máy xúc Kobelco SK200-8

Màn hình máy xúc Kobelco sk200-8 khi không có lỗi

Màn hình máy xúc Kobelco sk200-8 khi xảy ra lỗi trên máy xúc

Link Tổng hợp mã lỗi máy xúc Kobelco sk-6

Link Tổng hợp mã lỗi máy xúc Kobelco sk-10

Mã lỗi trên màn hình máy xúc kobelco sk200-8

A015 Engine adjustment (A adjustment) is not adjusted yet or is failed – Điều chỉnh động cơ ở chế độ A Bị lỗi hoặc không điều chỉnh được

A025 Pump propo. valve adjustment (B adjustment) is not adjusted yet or is failed – Điều chỉnh van tuyến tính của bơm tổng ở chế độ B bị lỗi hoặc không điều chỉnh được

A035 Unload valve adjustment (C adjustment) is not adjusted yet or is – Điều chỉnh van Unload ở chế độ C bị lỗi hoặc không điều chỉnh được

A215 Written data of ROM adjustment data is incorrect – Dữ liệu điều chỉnh được ghi vào ROM không chuẩn xác

A225 Writing of ROM adjustment data is incorrect – Dữ liệu điều chỉnh được ghi vào ROM không chuẩn xác

A235 Written data of ROM hour meter data is incorrect – Dữ liệu đồng hồ đếm giờ được ghi vào ROM không chuẩn xác

A245 Writing of ROM hour meter data is incorrect – Dữ liệu đồng hồ đếm giờ được ghi vào ROM không chuẩn xác

A255 Writing of proportional valve adjustment data is incorrect – Dữ liệu điều chỉnh van tuyến tính được ghi vào ROM không chính xác

Mã lỗi trên màn hình máy xúc kobelco sk200-8

B012 Incorrect output of boom up pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực nâng cần

B013 Disconnection of boom up pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực nâng cần

B022 Incorrect output of boom down pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực hạ cần

B023 Disconnection of boom down pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực hạ cần

B024 Short-circuit of boom down pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp lực hạ cần

B032 Incorrect output of arm out pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực ra Arm

B033 Disconnection of arm out pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực ra Arm

B034 Short-circuit of arm out pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp lực ra Arm

B042 Incorrect output of arm in pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực vào Arm

B043 Disconnection of arm in pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực vào Arm

B044 Short-circuit of arm in pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp lực vào Arm

B052 Incorrect output of bucket digging pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực vào gầu

B053 Disconnection of bucket digging pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực vào gầu

B054 Short-circuit of bucket digging pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp lực vào gầu

B062 Incorrect output of bucket dump pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực ra gầu

B063 Disconnection of bucket dump pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực ra gầu

B064 Short-circuit of bucket dump pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp lực ra gầu

B072 Incorrect output of swing pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực quay toa

B073 Disconnection of swing pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực quay toa

B074 Short-circuit of swing pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp lực quay toa

B092 Incorrect output of travel right pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực di chuyển phải

B093 Disconnection of travel right pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực di chuyển phải

B094 Short-circuit of travel right pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp lực di chuyển phải

B102 Incorrect output of travel left pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực di chuyển trái

B103 Disconnection of travel left pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực di chuyển trái

B104 Short-circuit of travel left pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp lực di chuyển trái

B113 Disconnection of pressure sensor of optional selector – mất kết nối cảm biến áp lực lựa chọn tùy chọn

B114 Short-circuit of pressure sensor of optional selector positioning – ngắn mạch cảm biến áp lực lựa chọn tùy chọn

B162 Incorrect output of P1 optional side pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực tùy chọn bên P1

B163 Disconnection of P1 side optional pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực tùy chọn bên P1

B164 Short-circuit of P1 side optional pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp lực tùy chọn bên P1

B172 Incorrect output of P2 optional side pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp lực tùy chọn bên P2

B173 Disconnection of P2 side optional pressure sensor – mất kết nối cảm biến áp lực tùy chọn bên P2

B174 Short-circuit of P2 side optional pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp lực tùy chọn bên P2

Mã lỗi trên màn hình máy xúc kobelco sk200-8

C012 Incorrect output of P1 pump pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp suất cao bơm P1

C013 Disconnection of P1 pump pressure sensor – lỗi mất kết nối cảm biến áp suất cao bơm P1

C014 Short-circuit of P1 pump pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp suất cao bơm P1

C022 Incorrect output of P2 pump pressure sensor – lỗi tín hiệu đầu ra của cảm biến áp suất cao bơm P2

C023 Disconnection of P2 pump pressure sensor – lỗi mất kết nối cảm biến áp suất cao bơm P2

C024 Short-circuit of P2 pump pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp suất cao bơm P2

C033 Disconnection of boom head pressure sensor – lỗi mất kết nối cảm biến áp suất boom head

C034 Short-circuit of boom head pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp suất boom head

C043 Disconnection of boom rod pressure sensor – lỗi mất kết nối cảm biến áp suất boom rod

C044 Short-circuit of boom rod pressure sensor – ngắn mạch cảm biến áp suất boom rod

Mã lỗi trên màn hình máy xúc kobelco sk200-8

D012 Failure of output transistor ON at P1 unload proportional valve ( lỗi tín hiệu ra luôn mở của transistor ở van tuyến tính unload P1 )

D013 Disconnection of P1 unload proportional valve ( mất kết nối của van tuyến tính unload P1 )

D022 Failure of output transistor ON at P2 unload proportional valve ( lỗi tín hiệu ra luôn mở của transistor ở van tuyến tính unload P2 )

D023 Disconnection of P2 unload proportional valve ( mất kết nối của van tuyến tính unload P2 )

D032 Failure of output transistor ON at travel straight proportional valve ( lỗi tín hiệu ra luôn mở của transistor ở van tuyến tính hỗ trợ di chuyển thẳng )

D033 Disconnection of travel straight proportional valve ( mất kết nối của van tuyến tính hỗ trợ di chuyển thẳng )

D062 Failure of output transistor ON at arm in high speed proportional valve ( lỗi tín hiệu ra luôn mở của transistor ở van tuyến tính hỗ trợ vào Arm tốc độ cao )

D063 Disconnection of arm in high speed proportional valve ( mất kết nối của van tuyến tính hỗ trợ vào Arm tốc độ cao )

Mã lỗi trên màn hình máy xúc kobelco sk200-8

E012 Failure of output transistor ON at P1 pump proportional valve ( lỗi tín hiệu ra luôn mở của transistor ở van tuyến tính bơm tổng P1 )

E013 Disconnection of P1pump proportional valve ( mất kết nối của van tuyến tính bơm tổng P2 )

E022 Failure of output transistor ON at P2 pump proportional valve ( lỗi tín hiệu ra luôn mở của transistor ở van tuyến tính bơm tổng P1 )

E023 Disconnection of P2 pump proportional valve ( mất kết nối của van tuyến tính bơm tổng P2 )

F011 Failure of output transistor OFF and GND short of attachment boost SOL valve ( lỗi đầu ra bóng bán dẫn tắt và thiếu mát của van điện tăng áp suất đột ngột )

F013 Failure of output transistor ON and disconnection of attachment boost SOL valve ( lỗi đầu ra bóng bán dẫn luôn mở và ngắt kết nối của van điện tăng áp suất đột ngột )

F021 Failure of output transistor OFF and GND short of swing parking SOL valve ( lỗi đầu ra bóng bán dẫn tắt và thiếu mát của van điện mở phanh quay toa )

F023 Failure of output transistor ON and disconnection of swing parking SOL valve ( lỗi đầu ra bóng bán dẫn luôn mở và ngắt kết nối của van điện mở phanh quay toa )

F031 Failure of output transistor OFF and GND short of travel 1-2 speed SOL valve ( lỗi đầu ra bóng bán dẫn tắt và thiếu mát của van điện di chuyển chạy nhanh chậm )

F033 Failure of output transistor ON and disconnection of travel 1-2 speed SOL valve ( lỗi đầu ra bóng bán dẫn luôn mở và ngắt kết nối của van điện di chuyển chạy nhanh chậm )

F041 Failure of output transistor OFF and GND short of optional selector SOL valve ( lỗi đầu ra bóng bán dẫn tắt và thiếu mát của van điện lựa chọn cài đặt thêm vào )

F043 Failure of output transistor ON and disconnection of optional selector SOL valve ( lỗi đầu ra bóng bán dẫn luôn mở và ngắt kết nối của van điện lựa chọn cài đặt thêm vào )

G032 Overrun of speed sensor of direct input Mechatro-controller ( tín hiệu vào hộp của cảm biến tốc độ vòng tua quá cao)

G033 Disconnection of speed sensor of direct input Mechatro-controller (mất kết nối tín hiệu vào hộp của cảm biến tốc độ vòng tua)

G042 Overrun of speed sensor of direct input Mechatro-controller and received data from E/G controller.

G043 Disconnection of speed sensor of direct input Mechatro-controller and received data from E/G controller.

Mã lỗi trên màn hình máy xúc kobelco sk200-8

H013 Disconnection of acceleration potentio ( mất kết nối biến trở tăng tốc độ động cơ )

H014 Power short-circuit of acceleration potentio ( ngắn mạch nguồn của biến trở tăng tốc độ động cơ )

H023 Disconnection of boom angle potentio ( mất kết nối biến trở góc nâng cần )

H024 Power short-circuit of boom angle potentio ( ngắn mạch nguồn của biến trở góc nâng cần)

H033 Disconnection of arm angle potentio ( mất kết nối biến trở góc tay đòn Arm )

H034 Power short-circuit of arm angle potentio ( ngắn mạch nguồn của biến trở góc tay đòn Arm )

H091 Failure of GND short-circuit of fuel sensor ( báo lỗi ngắn mạch của cảm biến mức dầu diesel )

H093 Disconnection of fuel sensor ( lỗi mất kết nối cảm biến mức dầu diesel )

I111 Received error of CAN1 communication (passive error) – Đã nhận ra lỗi giao tiếp CAN1 (lỗi thụ động)

I113 Received error of CAN1 communication (time-out) – Đã nhận ra lỗi giao tiếp CAN1 (hết thời gian chờ)

I313 Received error of cluster communication (time-out error) – Đã nhận ra lỗi giao tiếp màn hình (lỗi hết thời gian chờ)

R014 Failure of arc prevention relay of wiper motor ( lôi rơle của mô tơ gạt mưa )

R024 Failure of normal rotation relay of wiper motor ( lôi rơle quay chiều bình thường của mô tơ gạt mưa )

R034 Failure of reverse rotation relay of wiper motor ( lôi rơle quay chiều ngược của mô tơ gạt mưa )

R044 Failure of washer motor relay ( lỗi rơle của mô tơ rửa kính )

R134 Failure of swing flasher relay ( lỗi rơle đèn cảnh báo sự cố máy )

R144 Failure of swing flasher relay

R154 Failure of travel alarm relay ( lỗi rơle còi báo động di chuyển )

R164 Failure of auto idling stop relay 2 ( lỗi rơle dừng tự động chạy không tải )

R174 Failure of engine forcible stop relay

R184 Failure of lever lock relay ( lỗi rơle mở khóa thủy lực tay trang )

R214 Failure of safety relay ( lỗi rơle an toàn )

Mã lỗi trên màn hình máy xúc kobelco sk200-8

P0088 Excessive common rail pressure ( lỗi áp suất dầu diesel quá cao )

P0108 Boost pressure sensor circuit high input – dòng cảm biến áp suất tăng cường vào cao

P0117 Coolant temperature sensor circuit low input – lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát dòng vào thấp

P0118 Coolant temperature sensor circuit high input – lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát dòng vào cao

P019 Common rail pressure sensor malfunction – sự cố cảm biến áp suất dầu diesel

P0192 Common rail pressure sensor circuit low input – lỗi cảm biến áp suất dầu diesel dòng vào thấp

P0193 Common rail pressure sensor circuit high input- lỗi cảm biến áp suất dầu diesel dòng vào cao

P0201 Injector circuit malfunction -cylinder 1 – sự cố lỗi dòng kim điện 1

P0202 Injector circuit malfunction -cylinder 2 – sự cố lỗi dòng kim điện 2

P0203 Injector circuit malfunction -cylinder 3 – sự cố lỗi dòng kim điện 3

P0204 Injector circuit malfunction -cylinder 4 – sự cố lỗi dòng kim điện 4

P0205 Injector circuit malfunction -cylinder 5 – sự cố lỗi dòng kim điện 5

P0206 Injector circuit malfunction -cylinder 6 – sự cố lỗi dòng kim điện 6

P0237 Boost pressure sensor circuit low input – dòng cảm biến áp suất tăng cường đầu vào thấp

P0404 EGR valve 1 stick

P0405 EGR lift sensor 1 circuit low input – Cảm biến nâng EGR 1 đầu vào dòng thấp

P0406 EGR lift sensor 1 circuit high input – Cảm biến nâng EGR 1 đầu vào dòng cao

P0407 EGR lift sensor 2 circuit low input – Cảm biến nâng EGR 1 đầu vào dòng thấp

P0408 EGR lift sensor 2 circuit high input – Cảm biến nâng EGR 1 đầu vào dòng cao

P0489 EGR solenoid 1 malfunction lỗi van điện ERG 1

Mã lỗi trên màn hình máy xúc kobelco sk200-8

P0335 Engine speed main sensor circuit malfunction – Lỗi mạch cảm biến tốc độ vòng tua chính của động cơ

P0606 CPU malfunction (Hard detection) – lỗi hộp đen CPU

P0629 SCV out put short to BATT – đầu ra của SCV ngắn mạch với bình ắc quy

P0200 ECU charge circuit high input – Dòng sạc vào ECU cao

P0611 ECU charge circuit low input – Dòng sạc vào ECU thấp

P2120 Accelerator sensor 1 and 2 malfunction – Cảm biến gia tốc 1 và 2 bị lỗi

P0217 Engine overheat – Động cơ quá nóng

P0540 Preheat circuit malfunction – lỗi mạch sấy

P0234 Turbocharger over boost bộ tăng áp quá cao

Mã lỗi trên màn hình máy xúc kobelco sk200-8

P0490 EGR solenoid 1 malfunction – lỗi cục điện từ EGR 1

P0605 Flash ROM error – Lỗi flash rom

P0607 Monitoring IC malfunction in CPU – sự cố Theo dõi IC trong CPU

P0628 SCV malfunction – SCV trục trặc

P1211 Injector common 1 short to GND Failure of ground – Lỗi tiếp đất của kim phun số 1

P1212 Injector common 1 short to BATT Failure – Lỗi ngắn mạch nguồn ắc quy của kim phun số 1

P1212 Injector common 1 short to BATT Failure of open and common 1 – lỗi liên quan đến kim phun 1

P1214 Injector common 2 short to GND Failure of ground short-circuit and common 2 – lỗi liên quan đến kim phun 2

P1215 Injector common 2 short to BATT Failure of +B short-circuit and common 2 – lỗi liên quan đến kim phun2

P1215 Injector common 2 short to BATT Failure of open and common 2 – lỗi liên quan đến kim phun 2

P1401 EGR valve 2 stick – Van EGR 2 dính

P1402 EGR solenoid 2 malfunction – lỗi van điện từ EGR 2

P1403 EGR solenoid 2 malfunction – lỗi van điện từ EGR 2

P1601 Injector correction data conformily error – Lỗi dữ liệu hiệu chỉnh kim phun

P2228 Atmospheric pressure sensor circuit low input – lỗi Mạch cảm biến áp suất khí đầu vào thấp

P2229 Atmospheric pressure sensor circuit high input – lỗi Mạch cảm biến áp suất khí đầu vào cao

P2635 Supply pump SCV sticking – bơm cung cấp SCV dính

P2635 Supply pump malfunction – lỗi bơm cung cấp

Mã lỗi trên màn hình máy xúc kobelco sk200-8

P0182 Fuel temperature sensor circuit low input – lỗi mạch cảm biến nhiệt độ nhiên liệu đầu vào thấp

P0183 Fuel temperature sensor circuit high input – lỗi mạch cảm biến nhiệt độ nhiên liệu đầu vào cao

P0340 Engine speed sub sensor circuit malfunction – Lỗi mạch cảm biến phụ tốc độ động cơ

P2122 Accelerator sensor circuit 1 lowvoltage – dòng điện cảm biến chân ga 1 điện áp thấp

P2123 Accelerator sensor circuit 1 high voltage – dòng điện cảm biến chân ga 1 điện áp cao

P2127 Accelerator sensor circuit 2 low voltage – dòng điện cảm biến chân ga 2 điện áp thấp

P2128 Accelerator sensor circuit 2 high voltage – dòng điện cảm biến chân ga 2 điện áp cao

P0219 Engine overrun

P0263 Cylinder 1 contribution/balance fault – lỗi kim phun số 1

P0266 Cylinder 2 contribution/balance fault – lỗi kim phun số 2

P0269 Cylinder 3 contribution/balance fault – lỗi kim phun số 3

P0272 Cylinder 4 contribution/balance fault – lỗi kim phun số 4

P0275 Cylinder 5 contribution/balance fault – lỗi kim phun số 5

P0278 Cylinder 6 contribution/balance fault – lỗi kim phun số 6

P0617 Starter signal malfunction – Lỗi tín hiệu khởi động

P2635 Supply pump abnormal pressure record – áp lực của bơm cung cấp bất thường

U1001 Interruption of CAN communication – Gián đoạn giao tiếp CAN

Chúng tôi chuyên sửa chữa hệ thống Điện và Thủy lực máy xúc, xúc lật, lu và ủi lưu động tại nơi máy gặp sự cố khắp mọi miền Đất Nước. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ( Hotline : 0931987888 – Mr.Tuyên) để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. xin trân thành cảm ơn quý khách hàng!

Sửa chữa Hộp điều khiển và màn hình máy xúc tại nhà ( Hotline : 0931987888 – Mr.tuyên )