Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

Màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

VCO001 Gauge Panel Communication Error – Lỗi giao tiếp bảng điều khiển ( màn hình )

VCO002 E-ECU Communication Error – Lỗi giao tiếp hộp đen ECU

VPV001 05 Current of Pump P/V (A) is Below Normal – Dòng điện của bơm P/V (A) dưới mức bình thường

VPV001 06 Current of Pump P/V (A) Is Above Normal – Dòng điện của bơm P/V (A) trên mức bình thường

VPV003 05 Current of Flow Control P/V (C) is Below Normal – Dòng điều khiển lưu lượng P/V (C) dưới mức bình thường

VPV003 06 Current of Flow Control P/V (C) is Above Normal – Dòng điều khiển lưu lượng P/V (C) trên mức bình thường

VPV005 05 Current of Press. Control 1 P/V (H) is Below Normal – dòng của áp lực điều khiển P/V (H) 1 dưới mức bình thường

VPV005 06 Current of Press. Control 1 P/V (H) is Above Normal – dòng của áp lực điều khiển P/V (H) 1 trên mức bình thường

VPV006 05 Current of Press. Control 2 P/V (I) is Below Normal – dòng của áp lực điều khiển P/V (H) 1 dưới mức bình thường

VPV006 06 Current of Press. Control 2 P/V (I) is Above Normal – dòng của áp lực điều khiển P/V (H) 1 trên mức bình thường

VPV007 05 Current of Flow Control P/V (C) 2-way RH-open is Below Normal

VPV007 06 Current of Flow Control P/V (C) 2-way RH-open is Above Normal

VPV008 05 Current of Flow Control P/V (D) 2-way RH-close is Below Normal

VPV008 06 Current of Flow Control P/V (D) 2-way RH-close is Above Normal

VPV009 05 Current of Flow Control P/V (E) Rotating CW is Below

VPV009 06 Current of Flow Control P/V (E) Rotating CW is Above Normal

VPV010 05 Current of Flow Control P/V (F) Rotating CCW is Below Normal

VPV010 06 Current of Flow Control P/V (F) Rotating CCW is Above Normal

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

VSV001 05 Current of Breaker Operating S/V is Below Normal

VSV001 06 Current of Breaker Operating S/V is Above Normal

VSV002 05 Current of Relief Press. Up S/V (B) is Below Normal

VSV002 06 Current of Relief Press. Up S/V (B) is Above Normal

VSV007 05 Current of Option Safety S/V is Below Normal

VSV007 06 Current of Option Safety S/V is Above Normal

VSV008 05 Current of Cruise S/V (F), Current Below Normal

VSV008 06 Current of Cruise S/V (F), Current Above Normal

VSV009 05 Current of Forward S/V (G), Current Below Normal

VSV009 06 Current of Forward S/V (G), Current Above Normal

VSV010 05 Current of Reverse S/V (H), Current Below Normal

VSV010 06 Current of Reverse S/V (H), Current Above Normal

VSV011 05 Current of 2 Pump Select S/V (I) is Below Normal

VSV011 06 Current of 2 Pump Select S/V (I) is Above Normal

VRY002 Alarm Relay 05 Current of Alarm Relay is Below Normal

VRY002 06 Current of Alarm Relay is Above Normal

VRY003 Backup Lamp Relay 05 Backup Lamp Relay, Current Below Normal

VRY003 06 Backup Lamp Relay, Current Above Normal

VSV013 05 Inching S/V, Current Below Normal

VSV013 06 Inching S/V, Current Above Normal

VSV014 05 Low Speed S/V, Current Below Normal

VSV014 06 Low Speed S/V, Current Above Normal

VSV015 05 High Speed S/V, Current Below Normal

VSV015 06 High Speed S/V, Current Above Normal

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

VRY007 05 Starter Relay, Current Below Norma – dòng điện Rơ le khởi động dưới mức bình thường

VRY007 06 Starter Relay, Current Below Norma – dòng điện Rơ le khởi động trên mức bình thường

VSP001 02 Front Pump Press. Sensor, Incorrect Signal – Tín hiệu cảm biến áp lực bơm trước lỗi

VSP001 03 Front Pump Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực bơm trước trên mức bình thường

VSP001 04 Front Pump Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực bơm trước dưới mức bình thường

VSP002 02 Rear Pump Press. Sensor, Incorrect Signal – Tín hiệu cảm biến áp lực bơm sau lỗi

VSP002 03 Rear Pump Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực bơm sau trên mức bình thường

VSP002 04 Rear Pump Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực bơm sau dưới mức bình thường

VSP003 02 OWD Press. Sensor, Incorrect Signal – Tín hiệu cảm biến áp lực OWD lỗi

VSP003 03 OWD Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực OWD trên mức bình thường

VSP003 04 OWD Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực OWD dưới mức bình thường

VSP004 03 Px (Front) Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực Px (trước) trên mức bình thường

VSP004 04 Px (Front) Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực Px (trước) dưới mức bình thường

VSP005 03 Py (Travel) Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực Py ( di chuyển ) trên mức bình thường

VSP005 04 Py (Travel) Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực Py ( di chuyển ) dưới mức bình thường

VSP006 03 Boom Up Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực nâng cần trên mức bình thường

VSP006 04 Boom Up Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực nâng cần dưới mức bình thường

VSP010 03 Arm In Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực vào ARM trên mức bình thường

VSP010 04 Arm In Press. Sensor, Voltage Above Norma – điện áp cảm biến áp lực vào ARM dưới mức bình thường

VSE001 Oil Temp. Sensor Signal is Above Normal Range – tín hiệu cảm biến nhiệt độ dầu nhớt trên mức bình thường

VSE001 03 Oil Temp. Sensor Voltage is Above Normal 3

VSE001 04 Oil Temp. Sensor Voltage is Below Normal

VSE002 03 Fuel Sensor Voltage is Above Normal

VSE002 04 Fuel Sensor Voltage is Below Normal

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

VSE003 03 Machine Speed Sensor Voltage is Above Normal

VSE003 04 Machine Speed Sensor Voltage is Below Normal

VSE004 01 Wif Sensor Signal is Above Normal Range

VSE004 03 Wif Sensor Voltage is Above Normal 3

VSE004 04 Wif Sensor Voltage is Below Normal

VSE005 03 Spare Speed, Voltage Above Norma

VSE005 04 Spare Speed, Voltage Below Normal

VSE006 03 Spare, Voltage Above Normal

VSE006 04 Spare, Voltage Below Normal

VS5001 03 Thumb Wheel (RH) Voltage is Above Normal

VS5001 04 Thumb Wheel (RH) Voltage is Below Normal

VS5002 03 Thumb Wheel (LH) Voltage is Above Normal

VS5002 04 Thumb Wheel (LH) Voltage is Below Normal

VS5004 03 Parking Brake Press. Sensor, Voltage Above Normal

VS5004 04 Parking Brake Press. Sensor, Voltage Below Normal

VS5005 03 Dial Voltage is Above Normal

VS5005 04 Dial Voltage is Below Normal

VAL001 03 Alternator Potential Voltage is Above Normal

VAL001 04 Alternator Potential Voltage is Below Normal

VAL002 05 Accel. Pedal Switch, Current Below Normal

VAL002 06 Accel. Pedal Switch, Current Above Normal

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E000051-03 Throttle valve position sensor : DFC for throttle valve position sensor voltage SRC high

E000051-04 Throttle valve position sensor : DFC for throttle valve position sensor voltage SRC low

E000091-03 Accelerator pedal position: Signal Range Check High for APP1

E000091-04 Accelerator pedal position: Signal Range Check Low for APP1

E000100-00 Oil pressure sensor: Maximum oil pressure error in plausibility check

E000100-01 Oil pressure sensor: Minimum oil pressure error in plausibility check

E000100-03 Oil pressure sensor: SRC high for oil pressure sensor

E000100-04 Oil pressure sensor: SRC low for Oil pressure sensor

E000102-03 Boost pressure sensor: SRC high for Boost pressure sensor

E000102-04 Boost pressure sensor: SRC low for Boost pressure sensor

E000105-03 Air Inlet temperature: SRC High for Charge air cooler downstream Temperature

E000105-04 Air Inlet temperature: SRC low for Charge air cooler downstream Temperature

E000105-05 Air Inlet temperature: Diagnostic fault check for SRC high in engine inlet valve air temperature upstream sensor

E000105-06 Air Inlet temperature: Diagnostic fault check for SRC low in engine inlet valve air temperature upstream sensor

E000108-00 Barometric pressure sensor in ECU: Physical Range Check high for Environment Pressure

E000108-01 Barometric pressure sensor in ECU: Physical Range Check low for Environment Pressure

E000108-03 Barometric pressure sensor in ECU: SRC High for Environment Pressure

E000108-04 Barometric pressure sensor in ECU: SRC low for Environment Pressure

E000110-00 Coolant temperature: Physical Range Check high for coolant temperature

E000110-01 Coolant temperature: Physical Range Check low for coolant temperature

E000110-03 Coolant temperature: SRC high for coolant temperature

E000110-04 Coolant temperature: SRC low for coolant temperature

E000110-12 Coolant temperature: Defect fault check for dynamic plausibility test of coolant temperature

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E000129-00 Rail pressure sensor: maximum rail pressure exceeded

E000129-01 Rail pressure sensor: check of minimum rail pressure

E000129-03 Rail pressure sensor: Rail pressure sensor voltage above upper limit

E000129-04 Rail pressure sensor: Rail pressure sensor voltage below lower limit

E000129-05 Rail pressure sensor: Rail pressure raw value is above maximum offset

E000129-06 Rail pressure sensor: Rail pressure raw value is below minimum offset

E000129-12 1095 81 129 12 Rail pressure sensor: maximum rail pressure exceeded

E000129-31 Rail pressure sensor: maximum rail pressure exceeded

E000132-00 Air mass flow sensor: Sensitivity drift high error for HFM sensor

E000132-01 Air mass flow sensor: Sensitivity drift error low for HFM sensor

E000132-03 Air mass flow sensor: SRC high error for raw value in HFM sensor

E000132-04 Air mass flow sensor: SRC low error for raw value in HFM sensor

E000132-12 Air mass flow sensor: SCB of hardware signal of HFM sensor

E000132-31 Air mass flow sensor: Battery voltage error ofHFM sensor –

E000157-03 CPmetering unit: signal range check high error of metering unit –

E000157-04 CP metering unit: signal range check low error of metering unit –

E000157-05 CP metering unit: Open load of metering unit output –

E000157-12 CP metering unit: Over temperature of device driver of metering unit –

E000157-31 CP metering unit: Intermittent contact between ECU and MeUn –

E000158-00 Battery: High Battery Voltage indication –

E000158-01 Battery: Low Battery voltage indication –

E000158-03 Battery: SRC high for battery voltage sensor –

E000158-04 Battery: SRC low for battery voltage sensor –

E000172-00 Air mass flow sensor temperature: Physical Range high error for air temperature senso –

E000172-03 Air mass flow sensor temperature: SRC high for air temperature senso

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E000172-04 Air mass flow sensor temperature: SRC low for air temperature senso –

E000174-00 Fuel temperature sensor: Physical Range Check high for fuel temperature –

E000174-01 Fuel temperature sensor: Physical Range Check low for fuel temperature –

E000174-03 temperature sensor: SRC high for fuel temperature sensor –

E000174-04 Fuel temperature sensor: SRC low for fuel temperature sensor –

E000175-00 Oil temperature sensor: Physical Range Check high for Oil Temperature –

E000175-01 Oil temperature sensor: Physical Range Check low for Oil Temperature –

E000175-03 Oil temperature sensor: SRC High for Oil Temperature –

E000175-04 Oil temperature sensor: SRC low for Oil Temperature –

E000606-00 Overspeed detection in component engine protection

E000734-05 Solenoid powerstage 1 (cylinder 1): open load of Solenoid powerstage 1 –

E000734-06 Solenoid powerstage 1 (cylinder 1): general short circuit of Solenoid powerstage 1 –

E000734-12 Solenoid powerstage 1 (cylinder 1): special pattern for special cases of Solenoid powerstage 1

E000735-05 Solenoid powerstage 2 (cylinder 5): open load of Solenoid powerstage 2 –

E000735-06 Solenoid powerstage 2 (cylinder 5): general short circuit of Solenoid powerstage 2 –

E000735-12 Solenoid powerstage 2 (cylinder 5): special pattern for special cases of Solenoid powerstage 2

E000736-05 Solenoid powerstage 3 (cylinder 3): open load of Solenoid powerstage 3 –

E000736-06 Solenoid powerstage 3 (cylinder 3): general short circuit of Solenoid powerstage 3 –

E000736-12 Solenoid powerstage 3 (cylinder 3): special pattern for special cases of Solenoid powerstage 3

E000737-05 Solenoid powerstage 4 (cylinder 6): open load of Solenoid powerstage 4 –

E000737-06 Solenoid powerstage 4 (cylinder 6): general short circuit of Solenoid powerstage 4 –

E000737-12 2 Solenoid powerstage 4 (cylinder 6): special pattern for special cases of Solenoid powerstage 4

E000738-05 Solenoid powerstage 5 (cylinder 2): open load of Solenoid powerstage 5 –

E000738-06 Solenoid powerstage 5 (cylinder 2): general short circuit of Solenoid powerstage 5 –

E000738-12 Solenoid powerstage 5 (cylinder 2): special pattern for special cases of Solenoid powerstage 5

E000739-05 Solenoid powerstage 6 (cylinder 4): open load of Solenoid powerstage 6 –

E000739-06 Solenoid powerstage 6 (cylinder 4): general short circuit of Solenoid powerstage 6 –

E000739-12 Solenoid powerstage 6 (cylinder 4): special pattern for special cases of Solenoid powerstage 6

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E000977-03 Auto fan clutch PWM out: Short circuit to battery error of fan clutch PWM out –

E000977-05 Auto fan clutch PWM out: No load error of fan clutch PWM out –

E000977-06 Auto fan clutch PWM out: Short circuit to ground error of fan clutch PWM out –

E000977-12 Auto fan clutch PWM out: Over temperature error of fan clutch PWM out –

E001207-00 Engine ECU temperature: Physical Range Check high for ECU temperature sensor [1] –

E001207-01 Engine ECU temperature: Physical Range Check low for ECU temperature sensor [1] –

E001207-03 Engine ECU temperature: SRC high for ECU temperature sensor –

E001207-04 Engine ECU temperature: SRC low for ECU temperature sensor –

E001207-12 Engine ECU temperature: Physical Range Check high for ECU temperature sensor [2] –

E001207-31 1 Engine ECU temperature: Physical Range Check low for ECU temperature sensor [2] –

E001322-12 Monitoring Misfire detection multiple cylinder: Monitoring Misfire detection multiple cylinder –

E001323-12 Injection Misfire detection cylinder 1: Injection Misfire detection cylinder 1 –

E001324-12 Injection Misfire detection cylinder 5: Injection Misfire detection cylinder 5 –

E001325-12 Injection Misfire detection cylinder 3: Injection Misfire detection cylinder 3 –

E001326-12 Injection Misfire detection cylinder 6: Injection Misfire detection cylinder 6 –

E001327-12 Injection Misfire detection cylinder 2: Injection Misfire detection cylinder 2 –

E001328-12 Injection Misfire detection cylinder 4: Injection Misfire detection cylinder 4 –

E001482-12 Timeout error of CAN-Receive-Frame TCU:Timeout Error of CAN-Receive-Frame TSC1TE –

E001639-03 Auto fan clutch speed: Fan speed above maximum threshold –

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E001639-04 Auto fan clutch speed: Fan speed below minimum threshold –

E001639-12 Auto fan clutch speed: Fan Speed signal long period fault path –

E001761-00 Urea tank level sensor: Error of Urea Tank Level Sensor evaluation with Physical Range Check high

E001761-01 Urea tank level sensor: Error of Urea Tank Level Sensor evaluation with Physical Range Check low

E001761-03 Urea tank level sensor: DFC for SRC high errorof the urea tank level sensor –

E001761-04 Urea tank level sensor: DFC for SRC low error of the urea tank level sensor –

E001761-12 Urea tank level sensor: Status of tank level –

E003031-00 Urea temperature sensor: Physical Range Check high for Urea Temperature Sensor –

E003031-01 Urea temperature sensor: Physical Range Check low for Urea Temperature Sensor –

E003031-02 Urea temperature sensor: Error Tank temperature sensor plausibility max threshold –

E003031-03 Urea temperature sensor: SRC high for Urea temperature sensor –

E003031-04 Urea temperature sensor: SRC low for Urea temperature sensor –

E003031-12 Urea temperature sensor: Error Tank temperature sensor plausibility min threshold –

E003031-31 Urea temperature sensor: Error Urea tank temperature is overheated –

E003363-03 Urea tank heating valve (Coolant valve): Short circuit to battery error for Urea tank heating valve

E003363-04 Urea tank heating valve (Coolant valve): Short circuit to ground error for Urea tank heating valve

E003363-12 Urea tank heating valve (Coolant valve): No load error for Urea tank heating valve –

E003363-31 Urea tank heating valve (Coolant valve): Over Temperature error for Urea tank heating valve –

E003464-00 Throttle valve control: Permanent governor deviation max for throttle valve –

E003464-01 Throttle valve control: Permanent governor deviation min for throttle valve –

E003464-12 Throttle valve control: DFC for throttle valve drift at open position –

E003509-02 Monitoring of sensor supply voltage in ECU: Error Sensor supplies 1 –

E003059-31 Monitoring of sensor supply voltage in ECU: Error Sensor supplies 2 –

E003509-12 Monitoring of sensor supply voltage in ECU: Error Sensor supplies 3 –

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E003510-03 Monitoring of 12V sensor supply voltage in ECU: 12V sensor supply 1 voltage is too high –

E003510-04 Monitoring of 12V sensor supply voltage in ECU: 12V sensor supply 1 voltage is too low –

E003511-03 Sensor supply voltage monitoring 1: Over voltage on sensor supply 1 –

E003511-04 Sensor supply voltage monitoring 1: Under voltage on sensor supply 1 –

E003512-03 Sensor supply voltage monitoring 2: Over voltage on sensor supply 2 –

E003512-04 Sensor supply voltage monitoring 2: Under voltage on sensor supply 2 –

E003513-03 Sensor supply voltage monitoring 3: Over voltage on sensor supply 3 –

E003513-04 Sensor supply voltage monitoring 3: Under voltage on sensor supply 3 –

E003516-00 Urea quality sensor: Diagnostic fault check for urea quality sensor whether physical signal above the maximum limit

E003516-01 Urea quality sensor: Diagnostic fault check for urea quality sensor whether physical signal below the minimum limit

E003519-05 error for SCR catalyst reagent temperature 2 Preliminary FMI: SAE J1939 error for catalyst reagent temperature 2 Preliminary FMI message (Open circuit)

E003519-31 error for SCR catalyst reagent temperature 2 Preliminary FMI: SAE J1939 error for catalyst reagent temperature 2 Preliminary FMI message (Short circuit)

E003520-00 error for SCR catalyst reagent properties Preliminary FMI: SAE J1939 error for Diesel Exhaust Fluid Properties Preliminary FMI message

E003520-01 error for SCR catalyst reagent properties Preliminary FMI: SAE J1939 error for Diesel Exhaust Fluid Properties Preliminary FMI message

E003520-05 error for SCR catalyst reagent properties Preliminary FMI: SAE J1939 error for Diesel Exhaust Fluid Properties Preliminary FMI message (Tank open circuit)

E003520-06 206A DC0 3520 6 SAE J1939 error for SCR catalyst reagent properties Preliminary FMI: SAE J1939 error for Diesel Exhaust Fluid Properties Preliminary FMI message

E003520-12 SAE J1939 error for SCR catalyst reagent properties Preliminary FMI: SAE J1939 error for Diesel Exhaust Fluid Properties Preliminary FMI message

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E003520-31 error for SCR catalyst reagent properties Preliminary FMI: SAE J1939 error for Diesel Exhaust Fluid Properties Preliminary FMI message (Tank short circuit)

E003532-05 error for SCR catalyst Tank level Preliminary FMI: SAE J1939 error for SPN3532 Catalyst Tank Level Preliminary FMI (Open circuit)

E003532-31 error for SCR catalyst Tank level Preliminary FMI: SAE J1939 error for SPN3532 Catalyst Tank Level Preliminary FMI (Short circuit)

E003597-03 Monitoring of internal 12V supply voltage in ECU: Internal 12V supply voltage is too high –

E003597-04 Monitoring of internal 12V supply voltage in ECU: internal 12V supply voltage is too low –

E004332-12 Supply Module monitoring 2: Detection of filled system in InitState (Supply module monitoring) –
E004334-00 Urea pump module pressure sensor: Physical Range Check high for Urea Pump Module Pressure Sensor

E004334-01 Urea pump module pressure sensor: Physical Range Check low for Urea Pump Module Pressure Sensor

E004334-03 Urea pump module pressure sensor: SRC error max for Urea Pump Module Pressure Sensor –

E004334-04 Urea pump module pressure sensor: SRC error min for Urea Pump Module Pressure Sensor –

E004334-12 Urea pump module pressure sensor: plausibility error min for Urea Pump Module Pressure Sensor

E004334-31 Urea pump module pressure sensor: Plausibility error max for Urea Pump Module Pressure Sensor

E004354-03 Backflow line heater: Short circuit to battery error for Backflow line heater –

E004354-04 Backflow line heater: Short circuit to ground error for Backflow line heater –

E004354-12 Backflow line heater: No load error for Backflow line heater –

E004354-31 Backflow line heater: Over Temperature error for Backflow line heater –

E004355-03 Pressure line heater: Short circuit to batteryerror for Pressure line heater –

E004355-04 Pressure line hea ter: Short circuit to ground error for Pressure line heater –

E004355-12 Pressure line heater: No load error for Pressure line heater –

E004355-31 Pressure line heater: Over Temperature error for Pressure line heater –

E004356-03 Suction line heater: Short circuit to battery error for Suction line heater –

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E004356-04 Suction line heater: Short circuit to ground error for Suction line heater –

E004356-12 Suction line heater: No load error for Suction line heater –

E004356-31 Suction line heater: Over Temperature error for Suction line heater –

E004357-03 Supply module heater: Short circuit to battery error for Supply module heater –

E004357-04 Supply module heater: Short circuit to ground error for Supply module heater –

E004357-12 Supply module heater: No load error for Supply module heater –

E004357-31 Supply module heater: Over Temperature error for Supply module heater –

E004360-00 Urea catalyst upstream temperature: Physical Range Check high for Urea catalyst upstream temperature

E004360-01 Urea catalyst upstream temperature: Physical Range Check low for Urea catalyst upstream temperature

E004360-03 Urea catalyst upstream temperature: SRC high for Urea catalyst upstream temperature sensor –

E004360-04 Urea catalyst upstream temperature: SRC low for Urea catalyst upstream temperature sensor –

E004363-00 SCR downstream Temperature: Physical Check high for Urea catalyst downstream Temperature sensor

E004363-01 SCR downstream Temperature: Physical Range Check low for Urea catalyst downstream Temperature sensor

E004363-03 SCR downstream Temperature: SRC high for Urea catalyst downstream Temperature sensor –

E004363-04 SCR downstream Temperature: SRC low for Urea catalyst downstream Temperature sensor –

E004363-12 SCR downstream Temperature: Diagnostic fault check for Plausibility errors in Urea catalyst downstream Temperature

E004365-05 SAE J1939 error for SCR catalyst Reagent Tank 1 temperature Preliminary FMI: SAE J1939 error for SPN 4365 Catalyst ReagentTank 1 Temp Prelim FMI (Open circuit)

E004365-31 SAE J1939 error for SCR catalyst Reagent Tank 1 temperature Preliminary FMI: SAE J1939 error for SPN 4365 Catalyst Reagent Tank 1 Temp Prelim FMI (Short circuit)

E004375-12 Urea pump motor 1: Pump Motor Speed Deviation –

E004375-31 Urea pump motor 1: Permanent Pump Motor Speed Deviation –

E004376-03 Urea reverting valve: Short circuit to battery error for Urea reverting valve –

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E004376-05 Urea reverting valve: No load error for Urea reverting valve –

E004376-06 Urea reverting valve: Short circuit to ground error for Urea reverting valve –

E004376-12 Urea reverting valve: Over Temperature error for Urea reverting valve –

E004376-31 Urea reverting valve: Reverting Valve is Blocked closed –

E004765-00 DOC upstream temperature: Physical Range Check high for DOC upstream temperature sensor

E004765-03 DOC upstream temperature: Diagnostic fault check for SRC high in DOC upstream temperature

E004765-04 DOC upstream temperature: Diagnostic fault check for SRC low in DOC upstream temperature

E005465-00 Pressure control regulator: PCR governor deviation above limit –

E005465-01 Pressure control regulator: PCR governor deviation below limit –

E520196-12 Rail pressure monitoring 1: maximum positive deviation of rail pressure exceeded –

E520197-12 Timeout error of CAN Module C: Bus off error CAN C –

E520197-31 Timeout error of CAN Module C: Error passive CAN C –

E520199-02 Crankshaft sensor: DFC for crankshaft signal diagnosis disturbed signal –

E520199-05 Crankshaft sensor: DFC for crankshaft signal diagnosis no signal –

E520200-02 Camshaft sensor: DFC for camshaft signal diagnosis disturbed signal –

E520200-05 Camshaft sensor: DFC for camshaft signal diagnosis no signal –

E520200-12 Camshaft sensor: DFC for camshaft offset angle exceeded –

E520201-12 EEPROM erase error: EEP Erase Error based on the error in erasing of sector (for Emulation only)

E520202-12 EEPROM read error: EEP Read Error based on the error in reading blocks from memory media –
E520203-12 Monitoring of PRV -1: pressure relief valve reached maximum allowed opening coun –

E520204-12 EEPROM write error: EEP Write Error based on the error in storing the blocks in memory media –

E520205-03 Monitoring in case of Digital signal controlled fans: Short circuit to battery error of Fan digital signal

E520205-05 Monitoring in case of Digital signal controlled fans: No load error of Fan digital signal –

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E520205-06 Monitoring in case of Digital signal controlled fans: Short circuit to ground error of Fan digital signal

E520205-12 Monitoring in case of Digital signal controlled fans: Over temperature error of Fan digital signal

E520206-12 Timeout error of CAN Module A: Bus off error CAN A –

E520206-31 Timeout error of CAN Module A: Error passive CAN A –

E520336-12 Engine temperature sensor plausibility 0: Air temperature monitoring plausibility check array 0 –

E520337-12 Engine temperature sensor plausibility 1: Air temperature monitoring plausibility check array 1 –

E520338-12 Engine temperature sensor plausibility 2: Air temperature monitoring plausibility check array 2 –

E520339-12 Engine temperature sensor plausibility 3: Air temperature monitoring plausibility check array 3 –

E520340-12 Engine temperature sensor plausibility 4: Air temperature monitoring plausibility check array 4 –

E520341-12 Engine temperature sensor plausibility Tot: Air temperature monitoring plausibility check –

E520601-12 ECU hardware chip CY320 error: ECU hardware chip CY320 error –

E520602-12 Hydraulic oil temperature CAN time out: Timeout Error of CAN-Receive-Frame AAI –

E520603-12 Timeout error of CAN-Receive-Frame DEC1V: Timeout Error of CAN-Receive-Frame DEC1V –

E520604-12 ECU hardware chip CY146 error 1: ECU hardware chip CY146 error 1 –

E520606-12 Timeout error of CAN-Receive-Frame EGR valve: Timeout Error of CAN-Receive-Frame EGRErr

E520607-12 EGR valve actuator communication error: EGR SRA Error for communication Loss 1 –

E520609-00 Air control governor deviation error: Positive governor deviation above limit –

E520609-01 Air control governor deviation error: Negative air control governor deviation below limit –

E520610-03 Power stage for intake air heater: Short circuit to battery error of powerstage for intake air heater

E520610-05 Power stage for intake air heater: No load error of powerstage for intake air heater –

E520610-06 Power stage for intake air heater: Short circuit to ground error of powerstage for intake air heater

E520610-12 Power stage for intake air heater: Over temperature error of powerstage for intake air heater

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E520611-12 Timeout error of CAN-Receive-Frame Vehicle cut off switch: Timeout Error of CAN-ReceiveFrame AUXIO1

E520612-00 Accel pedal CAN max error: Timeout Error ofnCAN-Receive-Frame DEC1V –

E520613-12 Vehicle cutoff switch error: DFC for error at vehicle cutoff switch –

E520616-00 ECU power stage test: Powerstage diagnosis disabled due to high Battery voltage –

E520616-01 ECU power stage test: Powerstage diagnosis disabled due to low Battery voltage –

E520618-12 Monitoring of ADC – 1: Diagnostic fault check to report the NTP error in ADC monitoring –

E520624-12 Monitoring of injection – 1: Number of injections is limited by charge balance of booster capacity –

E520625-12 Detection of failed engine start: Detection of Failed Engine Start –

E520626-02 Injection bank short circuit 0: Time out of SCG measurement of Injection bank 1 –

E520626-06 162E 7F1B2 520626 6 Injection bank short circuit 0: Short Circuit to Ground Monitoring Test in Injection bank 1 –

E520626-12 Injection bank short circuit 0: Short circuit of Injection bank 1 –

E520627-12 ECU hardware chip CY146 error 2: ECU hardware chip CY146 error 2 –

E520632-00 Diagnostic Fault Check for Supply Module: Diagnostic Fault Check for Supply Module temperature Duty cycle in failure range

E520632-01 Diagnostic Fault Check for Supply Module: Diagnostic Fault Check for Supply Module Heater Temperature Duty cycle in invalid range

E520632-03 Diagnostic Fault Check for Supply Module: Diagnostic Fault Check period outside valid range

E520632-05 Diagnostic Fault Check for Supply Module: Diagnostic Fault Check to detect faulty PWM signal

E520632-06 Diagnostic Fault Check for Supply Module: Temperature measurement module not available

E520632-12 Diagnostic Fault Check for Supply Module:Diagnostic Fault Check for Supply Module temperature Duty cycle in failure range

E520632-31 Diagnostic Fault Check for Supply Module: Diagnostic Fault Check for Supply Module Temperature Duty cycle in invalid range

E520633-02 ECU power stage module: Diagnostic fault check to report “WDA active” due to errors in query /response communication

E520633-03 ECU power stage module: ( Diagnostic fault check to report “ABE active” due to overvoltage detection ) – lỗi mô-dun cấp nguồn cho ECU

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E520633-04 ECU power stage module: Diagnostic fault check to report “ABE active” due to undervoltage detection

E520633-12 ECU power stage module: Diagnostic fault check to report “WDA/ABE active” due to unknown reason

E520635-12 Rail PRV monitoring: maximum rail pressure exceeded [4] –

E520635-31 Rail PRV monitoring: maximum rail pressure exceeded [5] –

E520637-03 Actuator relay0 error: Short circuit to battery error at actuator relay 0 –

E520637-05 Actuator relay0 error: Short circuit to ground error at actuator relay 0 –

E520638-03 Actuator relay1 error: Short circuit to battery error at actuator relay 1 –

E520638-05 Actuator relay1 error: Short circuit to ground error at actuator relay 1 –

E520639-03 Actuator relay2 error: Short circuit to battery error at actuator relay 2 –

E520639-05 Actuator relay2 error: Short circuit to ground error at actuator relay 2 –

E520640-12 Actuator relay3 error: Short circuit to battery error at actuator relay 3 –

E520641-12 Monitoring of complete ROM test: Diagnostic fault check to report multiple error while checking the complete ROM memory

E520642-12 ECU shut off path error 1: Loss of synchronization sending bytes to the MM from CPU

E520643-12 Monitoring of overrun: Diagnostic fault check to report the error due to Over Run –

E520644-00 Monitoring of voltage supply: Reported OverVoltage of VDD5 –

E520644-01 Monitoring of voltage supply: Reported UnderVoltage of VDD5 –

E520645-03 ECU main relay: DFC for stuck main relay error –

E520645-05 ECU main relay: Early opening defect of main relay –

E520652-03 Forced regeneration switch: plausibility test of regeneration switch –

E520652-12 Forced regeneration switch: Short circuit to battery error of regeneration switch –

E520653-03 Forced regeneration inhibit switch: Short circuit to battery error of regeneration inhibit switch –

E520654-12 MSC Errors of R2S2: Reported MSCErrors of a R2S2 –

E520656-12 Timeout error of Upstream NOx Sensor: Timeout Error of CAN-Receive-Frame AT1IG1 –

E520657-12 Timeout error of Downstream NOx Sensor: Timeout Error of CAN-Receive-Frame AT1O1 –

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E520662-00 Nox sensor plausibility error: DFC for plausibility error Max for upstream NOx sensor –

E520662-01 Nox sensor plausibility error: DFC for plausibility error Min for upstream NOx sensor –

E520663-00 SCR Long term adaption factor: Long term adaption factor exceeds threshold –

E520663-01 SCR Long term adaption factor: Long term adaption factor below threshold –

E520664-31 ETA threshold error: DFC for SCR efficiency –

E520666-12 Monitoring of dosing release: Monitoring of the time until the dosing release is given –

E520669-06 Urea dosing valve: Short circuit to ground error in high side powerstage of Urea dosing valve actuator

E520669-12 Urea dosing valve: Dosing Valve is blocked –

E520669-31 Urea dosing valve: Over temperature error on powerstage of Urea dosing valve actuator –

E520670-12 Plausibility of Urea Quantity and Pump Speed: Reporting of the error for the PUQP function –

E520671-02 Diagnostic fault check for EPA emergency function: DFC for Non pause Error of EPA emergency function

E520671-12 Diagnostic fault check for EPA emergency function: DFC for Check sum error of EPA emergency function

E520672-12 limitation counter when the urea fill level is in the limitation range: Maximum number restarts allowed by restriction counter is exceeded

E520673-12 Urea tank heating plausibility error: Stuck in range check of Urea tank temperature sensor –

E520674-12 Timeout error of CAN-Receive-Frame EGR valve error message: Timeout Error of CANTransmit-Frame EGRVlv

E520675-12 EGR valve actuator initializing Error: EGR SRA Error during initialization –

E520676-12 EGR valve actuator communication error 2: EGR SRA Error for communication Loss 2 –

E520677-12 EGR valve actuator Overload error: EGR SRA Error for Overload –

E520678-12 EGR valve actuator position deviation: EGR SRA Error in position deviation –

E520679-12 EGR valve actuator Position Estimation error: EGR SRA Error in position estimation –

E520680-12 EGR valve actuator Shortcut detection: EGR SRA Error for Short detection –

E520681-12 EGR valve actuator temperature Alert: EGR SRA Error for temperature alert –

E520682-12 EGR valve actuator temperature Error: EGR SRA error in measurement of temperature –

E520683-12 EGR valve actuator Temperature warning: EGR SRA Error for temperature warning –

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E520684-12 EGR valve actuator Torque limitation error: EGR SRA Error for Torque limitation –

E520685-12 ECU hardware chip CY146 error 3: ECU hardware chip CY146 error 3 –

E520686-12 ECU hardware chip CY146 error 4: ECU hardware chip CY146 error 4 –

E520687-12 ECU hardware chip CY146 error 5: ECU hardware chip CY146 error 5 –

E520688-12 Monitoring of injection – 2: Number of injections is limited by quantity balance of high pressure pump

E520689-12 Monitoring of injection – 3: Number of injections is limited by system –

E520690-12 Monitoring of injection – 4: Number of injections is limited by runtime –

E520691-02 Injection bank short circuit 1: Time out of SCG measurement of Injection bank 2 –

E520691-06 Injection bank short circuit 1: Short Circuit to Ground Monitoring Test in Injection bank 2 –

E520691-12 Injection bank short circuit 1: Short circuit of Injection bank 2 –

E520693-12 Injection Chip error: Injection Chip error –

E520694-03 CP metering unit – high Side Circuit Error: short circuit to battery in the high side of the MeUn –

E520694-04 CP metering unit – high Side Circuit Error: short circuit to ground in the high side of the MeUn –

E520695-03 CP metering unit – Low Side Circuit Error: short circuit to battery of metering unit output –

E520695-04 CP metering unit – Low Side Circuit Error: short circuit to ground of metering unit output –

E520696-12 Monitoring of ADC – 2: Diagnostic fault check to report the ADC test error –

E520697-12 Monitoring of ADC – 3: Diagnostic fault check to report the error in Voltage ratio in ADC monitoring

E520698-12 Monitoring of communication module – 1: Diagnostic fault check to report errors in query response communication

E520699-12 Monitoring of communication module – 2: Diagnostic fault check to report errors in SPI communication

E520700-12 ECU shut off path error 2: DFC to set a torque limitation once an error is detected before MoCSOP’s error reaction is set

E520701-12 ECU shut off path error 3: Wrong set response time –

E520702-12 ECU shut off path error 4: Too many SPI errors during MoCSOP execution –

E520703-12 ECU shut off path error 5: Diagnostic fault check to report that WDA is not working correct –

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E520704-12 ECU shut off path error 6: OS timeout in the shut off path test. Failure setting the alarm task period.

E520705-12 ECU shut off path error 7: Diagnostic fault check to report that the positive test failed –

E520706-12 ECU shut off path error 8: Diagnostic fault check to report the timeout in the shut off path test

E520707-03 ECU shut off path error of Voltage detection: Diagnostic fault check to report the error in overvoltage monitoring

E520707-04 ECU shut off path error of Voltage detection: Diagnostic fault check to report the error in undervoltage monitoring

E520708-12 Shut-off request of the injection cut-off: Injection cut off demand (ICO) for shut off coordinator –

E520709-12 Monitoring of PRV -2: pressure relief valve is forced to open; perform pressure increase –

E520710-12 Monitoring of PRV -3: pressure relief valve is forced to open; perform pressure shock –

E520711-12 Monitoring of PRV -4: pressure relief valve is open

E520712-12 Monitoring of PRV -5: Quantity balance check if a successful PRV opening is ensured –

E520713-12 Monitoring of PRV -6: Averaged rail pressure is outside the expected tolerance range –

E520714-12 Monitoring of PRV -7: pressure relief valve reached maximum allowed open time –

E520715-12 Rail pressure monitoring 2: leakage is detectedased on fuel quantity balance –

E520716-12 ail pressure monitoring 3: maximum negative ail pressure deviation with metering unit on lower limit is exceeded

E520717-12 Rail pressure monitoring 4: minimum rail pressure exceede –

E520718-12 Rail pressure monitoring 5: maximum rail pressure exceede –

E520719-12 Rail pressure monitoring 6: maximum rail pressure exceeded (second stage) –

E520720-12 Rail pressure monitoring 7: set point of metering unit in overrun mode not plausible –

E520721-12 Rail pressure monitoring 8: set point of metering unit in idle mode not plausible –

E520722-12 Plausibility check for NOx sensor: DFC for Stuck in range error check for downstream NOx sensor

E520722-31 Plausibility check for NOx sensor: DFC for peak plausibility check for downstream NOx sensor –

E520723-12 Inducement count “Blocked EGR valve” Level 1: Inducement Level 1 is active due to “EGR valve blocked”

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E520724-12 Inducement count “Blocked EGR valve” Level 2: Inducement Level 2 is active due to “EGR valve blocked”

E520725-12 Inducement count “Blocked EGR valve” Level 3: Inducement Level 3 is active due to “EGR valve blocked”

E520726-12 Inducement count “Blocked EGR valve” Warning: Inducement warning is active due to “EGR valve blocked”

E520727-12 Inducement count “Interruption of Dosing” Level 1: Inducement Level 1 is active due to “Interruption of Dosing”

E520728-12 Inducement count “Interruption of Dosing” Level 2: Inducement Level 2 is active due to “Interruption of Dosing”

E520729-12 Inducement count “Interruption of Dosing” Level 3: Inducement Level 2 is active due to “Interruption of Dosing”

E520730-12 Inducement count “Interruption of Dosing” Warning: Inducement warning is active due to “Interruption of Dosing”

E520731-12 Inducement count DEF Level: Inducement warning information for reagent level –

E520732-12 Inducement count Reagent “Consumption” Level 1: Inducement Level 1 is active due to “Reagent Consumption”

E520733-12 Inducement count Reagent “Consumption” Level 2: Inducement Level 2 is active due to “Reagent Consumption”

E520734-12 Inducement count Reagent “Consumption” Level 3: Inducement Level 3 is active due to “Reagent Consumption”

E520735-12 Inducement count Reagent “Consumption” Warning: Inducement warning is active due to “Reagent Consumption”

E520736-12 Inducement count “Reagent quality” Level 1: Inducement Level 1 is active due to “Reagent Quality”

E520737-12 Inducement count “Reagent quality” Level 2: Inducement Level 2 is active due to “Reagent Quality”

E520738-12 Inducement count “Reagent quality” Level 3: Inducement Level 3 is active due to “Reagent Quality”

E520739-12 Inducement count “Reagent quality” Warning: Inducement warning is active due to “Reagent Quality”

E520740-12 Inducement count “Tampering” Level 1: Inducement Level 1 is active due to “Tampering”

E520741-12 Inducement count “Tampering” Level 2: Inducement Level 2 is active due to “Tampering

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E520742-12 Inducement count “Tampering” Level 3: Inducement Level 3 is active due to “Tampering”

E520743-12 Inducement count “Tampering” Level Warning: Induce ment warning is active due to “Tampering”

E520744-05 Throttle valve H-bridge: Open load error for throttle valve powerstage –

E520744-12 Throttle valve H-bridge: Over temperature error for throttle valve Hbridge –

E520745-03 Throttle valve H-bridge Short Circuit 1: Short circuit to battery on Out1 error for throttle valve Hbridge

E520745-04 Throttle valve H-bridge Short Circuit 1: Short circuit to ground on Out1 error for throttle valve Hbridge

E520746-03 Throttle valve H-bridge Short Circuit 2: Short circuit to battery on Out2 error for throttle valve Hbridge

E520746-04 Throttle valve H-bridge Short Circuit 2: Short circuit to ground on Out2 error for throttle valve Hbridge

E520747-00 Throttle valve control Jammed: Jammed valve of throttle valve (open) –

E520747-01 Throttle valve control Jammed: Jammed valve of throttle valve (close) –

E520750-12 Overheating protection: Diagnostic fault check to report the error due to cooling injection in Over Run

E520751-12 Supply Module monitoring error (Backflow Line plausibility error): General backflow line plausibility error (Supply module monitoring)

E520752-12 Supply Module monitoring (pressure check error): General pressure check error (Supply module monitoring)

E520753-12 Supply Module monitoring (Pressure stabilization error): Pressure stabilization error (Supply module monitoring)

E520754-12 Supply Module monitoring 1: Monitoring of ECU over temperature regardless of the state (Supply module monitoring)

E520755-12 Supply Module monitoring (Over Pressure error 1): Monitoring of Metering Control Malfunction Max (Supply module monitoring)

E520757-12 Supply Module monitoring (Under Pressure error): Monitoring of Metering Control Malfunction Min (Supply module monitoring)

E520758-12 Supply Module monitoring (Over Pressure error 2): Monitoring of over pressure (Supply module monitoring)

E520759-12 Supply Module monitoring (Pressure build-up error): Monitoring of Pressure Build Up error Asymmetric (Supply module monitoring)

Mã lỗi trên màn hình máy xúc Doosan DX140W-5

E520759-31 Supply Module monitoring (Pressure build-up error): Monitoring of Pressure Build Up Error Symmetric (Supply module monitoring)

E520760-12 Supply Module monitoring (Pressure Drop Error): General pressure drop check error (Supply module monitoring)

E520761-12 Supply Module monitoring (Pressure reduction error): Monitoring of Pressure Reduction Malfunction Max (Supply module monitoring)

E520762-12 SCR catalyst downstream temperature sensor static plausibility: Error for SCR catalyst downstream temperature sensor static plausibility

E520763-00 Urea tank level plausibility error: Urea tank sensor indicates too high fill level –

E520763-01 170C 7F23B 520763 1 Urea tank level plausibility error: Urea tank sensor indicates too low fill level –
E520764-12 Detection of SCR wrong temperature value: Detection of SCR wrong temperature value –

E520765-03 Low side switch error of Urea dosing valve: Short circuit to battery error in powerstage of Urea dosing valve actuator

E520765-06 Low side switch error of Urea dosing valve: Short circuit to ground error in powerstage of Urea dosing valve actuator

E520766-03 High side switch error of Urea dosing valve: Short circuit to battery error in high side powerstage of Urea dosing valve actuator

E520766-06 High side switch error of Urea dosing valve : Short circuit error in high side powerstage of Urea dosing valve actuator

E520767-12 Supply module heater plausibility error 1: Error supply module heater plausibility –

E520768-12 Supply module heater plausibility error 2: Error urea supply module heater temperature sensor dynamic plausibility

E520768-31 Supply module heater plausibility error 2: Error urea supply module heater temperature sensor cold start plausibility

E520769-12 Supply module temperature sensor plausibility error: Error urea supply module temperature sensor dynamic plausibility

E520769-31 Supply module temperature sensor plausibility error: Error urea supply module temperature sensor cold start plausibility

E520770-12 Urea catalyst upstream temperature plausibility
error: Error for SCR catalyst upstream temperature sensor plausibility max threshold

E520770-31 Urea catalyst upstream temperature plausibility error: Error for SCR catalyst upstream temperature sensor plausibility min threshold

E520771-12 Urea pump motor 2: Pump motor not available for actuation –

Chúng tôi chuyên sửa chữa hệ thống Điện và Thủy lực máy xúc, xúc lật, lu và ủi lưu động tại nơi máy gặp sự cố khắp mọi miền Đất Nước. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ( Hotline : 0931987888 – Mr.Tuyên) để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. xin trân thành cảm ơn quý khách hàng!

Sửa chữa Hộp điều khiển và màn hình máy xúc tại nhà ( Hotline : 0931987888 – Mr.tuyên )