Tổng hợp mã lỗi máy xúc Hitachi Zaxis-3

Màn hình máy xúc Hitachi Zaxis-3

Màn hình máy xúc Hitachi Zaxis-3 khi test lỗi

Mã lỗi máy xúc Hitachi Zaxis-3

11000-2 : Abnormal EEPROM ( Bộ nhớ EEPROM bất thường )

11001-2 : Abnormal RAM ( bộ nhớ RAM bất thường)

11002-2 Abnormal A/D Conversion ( chuyển đổi A/D bất thường)

11003-3 Abnormal Sensor Voltage ( điện áp cảm biến bất thường)

11004-2 Abnormal CAN Communication ( mạng giao tiếp CAN bất thường)

11100-2 Abnormal Engine Speed ( vòng tua máy bất thường)

Mã lỗi máy xúc Hitachi Zaxis-3

11101-3 Abnormal Engine Control Dial Sensor High Voltage ( điện áp núm vặn điều khiển ga của động cơ cao bất thường )

11101-4 Abnormal Engine Control Dial Sensor Low ( điện áp núm vặn điều khiển ga của động cơ thấp bất thường )

Mã lỗi máy xúc Hitachi Zaxis-3

11200-3 Abnormal Pump 1 Delivery Pressure Sensor High Voltage ( cảm biến áp suất cao bơm 1 cao bất thường)

11200-4 Abnormal Pump 1 Delivery Pressure Sensor Low Voltage ( cảm biến áp suất cao bơm 1 thấp bất thường)

11202-3 Abnormal Pump 2 Delivery Pressure Sensor High Voltage ( cảm biến áp suất cao bơm 2 cao bất thường)

11202-4 Abnormal Pump 2 Delivery Pressure Sensor Low Voltage ( cảm biến áp suất cao bơm 2 thâp bất thường)

11203-4 Abnormal Pump 3 Delivery Pressure Sensor Low Voltage ( cảm biến áp suất cao bơm 3 thấp bất thường)

11206-3 Abnormal Pump 1 Pump Control Pressure Sensor High Voltage ( cảm biến áp suất điều khiển bơm của bơm 1 cao bất thường )

11206-4 Abnormal Pump 1 Pump Control Pressure Sensor Low Voltage ( cảm biến áp suất điều khiển bơm của bơm 1 thấp bất thường )

11208-3 Abnormal Pump 2 Pump Control Pressure Sensor High Voltage ( cảm biến áp suất điều khiển bơm của bơm 2 cao bất thường )

11208-4 Abnormal Pump 2 Pump Control Pressure Sensor Low Voltage ( cảm biến áp suất điều khiển bơm của bơm 2 thấp bất thường )

Mã lỗi máy xúc Hitachi Zaxis-3

11301-3 Abnormal Swing Pilot Pressure Sensor High Voltage ( điện áp cảm biến áp suất điều khiển quay toa cao bất thường )

11301-4 Abnormal Swing Pilot Pressure Sensor Low Voltage ( điện áp cảm biến áp suất điều khiển quay toa thấp bất thường )

11302-3 Abnormal Boom Raise Pilot Pressure Sensor High Voltage ( điện áp cảm biến áp suất điều khiển nâng cần cao bất thường )

11302-4 Abnormal Boom Raise Pilot Pressure Sensor Low Voltage ( điện áp cảm biến áp suất điều khiển nâng cần thấp bất thường )

11303-3 Abnormal Arm Roll-In Pilot Pressure Sensor High Voltage ( điện áp cảm biến áp suất điều khiển vào Arm cao bất thường )

1303-4 Abnormal Arm Roll-In Pilot Pressure Sensor Low Voltage ( điện áp cảm biến áp suất điều khiển vào Arm thấp bất thường )

11304-3 Abnormal Travel Pilot Pressure Sensor High Voltage ( điện áp cảm biến áp suất điều khiển di chuyển cao bất thường )

11304-4 Abnormal Travel Pilot Pressure Sensor Low Voltage ( điện áp cảm biến áp suất điều khiển di chuyển thấp bất thường )

11307-3 Abnormal Front Attachment Pilot Pressure Sensor High Voltage ( điện áp cảm biến áp suất điều khiển các thành phần thao tác cao bất thường )

11307-4 Abnormal Front Attachment Pilot Pressure Sensor Low Voltage ( điện áp cảm biến áp suất điều khiển các thành phần thao tác thấp bất thường )

Mã lỗi máy xúc Hitachi Zaxis-3

11400-2 Abnormal Current Feedback of Maximum Pump 2 Flow Rate Limit Control Solenoid Valve ( dòng phẩn hồi của van điện từ điều khiển tốc độ dòng chảy tối đa của bơm 2 bất thường)

11400-3 Abnormal Feedback High Current of Maximum Pump 2 Flow Rate Limit Control Solenoid Valve ( dòng phản hồi của van điện từ điều khiển tốc độ dòng chảy tối đa của bơm 2 cao bất thường)

11400-4 Abnormal Feedback Low Current of Maximum Pump 2 Flow Rate Limit Control Solenoid Valve ( dòng phản hồi của van điện từ điều khiển tốc độ dòng chảy tối đa của bơm 2 thấp bất thường)

11401-2 Abnormal Current Feedback of Torque Control Solenoid Valve ( dòng phản hồi của van điện từ điều khiển mô men xoắn bất thường )

11401-3 Abnormal Feedback High Current of Torque Control Solenoid Valve ( dòng phản hồi của van điện từ điều khiển mô men xoắn cao bất thường )

11401-4 Abnormal Feedback Low Current of Torque Control Solenoid Valve ( dòng phản hồi của van điện từ điều khiển mô men xoắn thấp bất thường )

11402-2 Abnormal Current Feedback of Solenoid Valve Unit (SF) – dòng phản hồi của van điện từ SF bất thường

11402-3 Abnormal Feedback High Current of Solenoid Valve Unit (SF) – dòng phản hồi của van điện từ SF cao bất thường

11402-4 Abnormal Feedback Low Current of Solenoid Valve Unit (SF) – dòng phản hồi của van điện từ SF thấp bất thường

11403-3 Abnormal Feedback High Current of Solenoid Valve Unit (SC) – dòng phản hồi của van điện từ SC cao bất thường

11403-4 Abnormal Feedback Low Current of Solenoid Valve Unit (SC) – dòng phản hồi của van điện từ SC thấp bất thường

11404-2 Abnormal Current Feedback of Solenoid Valve Unit (SG) – dòng phản hồi của van điện từ SG bất thường

11404-3 Abnormal Feedback High Current of Solenoid Valve Unit (SG) – dòng phản hồi của van điện từ SG cao bất thường

11404-4 Abnormal Feedback Low Current of Solenoid Valve Unit (SG) – dòng phản hồi của van điện từ SG thấp bất thường

11405-2 Abnormal Current Feedback of Solenoid Valve Unit (SI) – dòng phản hồi của van điện từ SI bất thường

11405-3 Abnormal Feedback High Current of Solenoid Valve Unit (SI) – dòng phản hồi của van điện từ SI cao bất thường

11405-4 Abnormal Feedback Low Current of Solenoid Valve Unit (SI) – dòng phản hồi của van điện từ SI thấp bất thường

Mã lỗi máy xúc Hitachi Zaxis-3

11910-2 Actual Engine Speed Received from ECM ( Tốc độ động cơ thực tế nhận được từ hộp ECM )

11918-2 Work Mode Received from Monitor Unit ( Chế độ làm việc nhận được từ màn hình )

11911-2 Security Signal Received from ECM ( Tín hiệu bảo mật nhận được từ hộp ECM )

11920-2 Fuel Flow Rate Received from ECM ( Tốc độ dòng nhiên liệu nhận được từ hộp ECM )

11914-2 Radiator Coolant Temperature Received from ECM ( Nhiệt độ làm mát bộ tản nhiệt nhận được từ hộp ECM)

11901-3 Hydraulic Oil Temperature Sensor High Voltage ( lỗi điện áp cao cảm biến nhiệt độ dầu thủy lực )

11901-4 Hydraulic Oil Temperature Sensor Low Voltage ( lỗi điện áp thấp cảm biến nhiệt độ dầu thủy lực )

11905-3 Abnormal Boom Bottom Pressure Sensor High Voltage ( lỗi điện áp cảm biến áp suất Boom cao bất thường )

11905-4 Abnormal Boom Bottom Pressure Sensor Low Voltage ( lỗi điện áp cảm biến áp suất Boom Bottom thấp bất thường )

Mã lỗi máy xúc Hitachi Zaxis-3

636-2 Abnormal Cam Angle Sensor (No Signal) – Cảm biến góc cam bất thường (Không có tín hiệu)

636-2 Abnormal Cam Angle Sensor (Abnormal Signal)

723-2 Abnormal Crank Speed Sensor (No Signal) – Cảm biến góc cam bất thường (Tín hiệu bất thường)

723-2 Abnormal Crank Speed Sensor (Abnormal Signal) – Cảm biến tốc độ trục khửu bất thường (Tín hiệu bất thường)

636-7 Phase Mismatch of Cam Angle Sensor – Pha không khớp của cảm biến góc cam

172-3 Abnormal Intake-Air Temperature Sensor (Abnormal High Voltage) – Cảm biến nhiệt độ khí nạp bất thường (Điện áp cao bất thường)

172-4 Abnormal Intake-Air Temperature Sensor (Abnormal Low Voltage) – Cảm biến nhiệt độ khí nạp bất thường (Điện áp thấp bất thường)

110-3 Abnormal Coolant Temperature Sensor (Abnormal High Voltage) – Cảm biến nhiệt độ nước làm mát bất thường (Điện áp cao bất thường)

110-4 Abnormal Coolant Temperature Sensor (Abnormal Low Voltage) – Cảm biến nhiệt độ nước làm mát bất thường (Điện áp thấp bất thường)

102-4 Abnormal Boost Pressure Sensor (Abnormal High Voltage) – Cảm biến áp suất tăng lượng khí bất thường (Điện áp cao bất thường)

102-3 Abnormal Boost Pressure Sensor (Abnormal Low Voltage) – Cảm biến áp suất tăng lượng khí bất thường (Điện áp thấp bất thường)

10001-3 Abnormal EGR Position – Vị trí EGR bất thường

108-4 Abnormal Atmospheric Pressure Sensor (Abnormal High Voltage) – Cảm biến áp suất không khí bất thường (Điện áp cao bất thường)

108-3 Abnormal Atmospheric Pressure Sensor (Abnormal Low Voltage) – Cảm biến áp suất không khí bất thường (Điện áp thấp bất thường)

174-3 Abnormal Fuel Temperature Sensor (Abnormal High Voltage) – Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu bất thường (Điện áp cao bất thường)

174-4 Abnormal Fuel Temperature Sensor (Abnormal Low Voltage) – Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu bất thường (Điện áp thấp bất thường)

157-3 Abnormal Common Rail Pressure Sensor (Abnormal High Voltage) – Cảm biến áp suất dầu diesel bất thường (Điện áp cao bất thường)

157-3 Abnormal Common Rail Pressure Sensor (Abnormal Low Voltage) – Cảm biến áp suất dầu diesel bất thường (Điện áp thấp bất thường)

100-4 Abnormal Engine Oil Pressure Sensor (Abnormal High Voltage) – Cảm biến áp suất dầu động cơ bất thường (Điện áp cao bất thường)

100-3 Abnormal Engine Oil Pressure Sensor (Abnormal Low Voltage) – Cảm biến áp suất dầu động cơ bất thường (Điện áp thấp bất thường)

105-3 Abnormal Boost Temperature Sensor (Abnormal High Voltage) – Cảm biến nhiệt độ tăng lưu lượng khí bất thường (Điện áp cao bất thường)

105-4 Abnormal Boost Temperature Sensor (Abnormal Low Voltage) – Cảm biến nhiệt độ tăng lưu lượng khí bất thường (Điện áp thấp bất thường)

10002-2 Abnormal EGR valve control – Điều khiển van EGR bất thường

1347-0 Open circuit in suction control valve drive system

651-3 Open circuit in injection nozzle # 1 drive system – lỗi kim số 1

652-3 Open circuit in injection nozzle # 2 drive system – lỗi kim số 2

653-3 Open circuit in injection nozzle # 3 drive system – lỗi kim số 3

654-3 Open circuit in injection nozzle #4 drive system – lỗi kim số 4

655-3 Open circuit in injection nozzle # 5 drive system – lỗi kim số 5

656-3 Open circuit in injection nozzle # 6 drive system – lỗi kim số 6

157-0 Abnormal commorail pressure – áp suất dầu diesel bất thường

157-2 Abnormal commonrail pressure (Pump over-pressure) – áp suất dầu diesel bất thường ( bơm quá áp )

633-7 Pressure limiter open – mở giới hạn áp suất

Mã lỗi máy xúc Hitachi Zaxis-3

1240-1 No pressure to pump (Fuel leakage) – bơm cao áp dầu diesel không có áp suất (Rò rỉ nhiên liệu)

1239-1 No pressure to pump (Fuel leakage) – bơm cao áp dầu diesel không có áp suất (Rò rỉ nhiên liệu)

110-0 Overheating – Quá nóng ( nước làm mát quá cao )

190-0 Overrunning (tốc độ động cơ quá cao)

987-3 Abnormal check engine lamp -nĐèn check động cơ bất thường

1485-2 Abnormal main relay system – Hệ thống rơle chính bất thường

10005-1 Abnormal Charge Circuit – dòng sạc bình ắc quy bất thường ( kiểm tra máy phát )

10006-1 Abnormal Charge Circuit – dòng sạc bình ắc quy bất thường ( kiểm tra máy phát )

10008-2 Abnormal A/D Conversion – Chuyển đổi A / D bất thường

10007-2 Abnormal CPU – hộp đen CPU bất thường

1077-2 Abnormal IC for CPU watching

628-2 Abnormal ROM – bộ nhớ ROM bất thường

10013-2 Abnormal EEPROM – bộ nhớ EEPROM bất thường

1079-2; 1080-2; 10009-2;10010-2; 10011-2 Abnormal 5V Power – Nguồn 5V bất thường

10003-2 Abnormal Injection 1, 3, 5 – kim điện số 1, 3, 5 bất thường

10004-2 Abnormal Injection 2, 4, 6 – kim điện số 2, 4, 6 bất thường

639-2 Abnormal CAN Bus Line – Mạng CAN bất thường

639-3 Abnormal CAN Time Out – mất kết nối mạng CAN

Mã lỗi máy xúc Hitachi Zaxis-3

14000-2 Abnormal CAN Communication – Giao tiếp CAN bất thường

14001-2 ICF: Flash Memory: Read / Write Error – lỗi đọc/ghi bộ nhớ Flash

14002-2 ICF: External RAM: Read / Write Error – RAM ngoài: Lỗi đọc / ghi

14003-2 ICF: EEPROM: Sum Check Error – EEPROM: Lỗi kiểm tra tổng

14006-2 ICF: Satellite Communication Terminal: Communication Error ( Thiết bị đầu cuối truyền dẫn qua vệ tinh: Lỗi giao tiếp )

14008-2 ICF: Abnormal Internal RAM – RAM bên trong bất thường

14100-2 Satellite Communication Terminal: Abnormal EEPROM – Thiết bị đầu cuối giao tiếp vệ tinh: EEPROM bất thường

14101-2 Satellite Communication Terminal: Abnormal IB/OB Queue

14102-2 Satellite Communication Terminal: Abnormal Local Loup Back

14103-2 Satellite Communication Terminal: The satellite is not found

14104-2 Satellite Communication Terminal: Fail 1 of Remote Loup Back

14105-2 Satellite Communication Terminal: Fail 2 of Remote Loup Back

14106-2 Satellite Communication Terminal: Sending and receiving data are mistached

13303-2 Abnormal Thermister Temperature – nhiệt độ của điện trở nhiết bất thường

13304-2 Abnormal REG Input H Level –

13306-2 Abnormal EEPROM – EEPROM bất thường

13308-2 Abnormal CAN Communication – Giao tiếp CAN bất thường

13310-3 Shorted circuit in Coolant Temperature Sensor – Ngắn mạch trong Cảm biến nhiệt độ nước làm mát

13311-3 Shorted circuit in Fuel Leverl Sensor – Ngắn mạch trong Cảm biến mức nhiên liệu

13311-4 Open circuit in Fuel Leverl Sensor – Hở mạch trong cảm biến mức nhiên liệu

Chúng tôi chuyên sửa chữa hệ thống Điện và Thủy lực máy xúc, xúc lật, lu và ủi lưu động tại nơi máy gặp sự cố khắp mọi miền Đất Nước. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ( Hotline : 0931987888 – Mr.Tuyên ) để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. xin trân thành cảm ơn quý khách hàng!

Sửa chữa Hộp điều khiển và màn hình máy xúc tại nhà ( Hotline : 0931987888 – Mr.tuyên )